HER ER LØKKES MI

Fle­re mi­ni­stre i re­ge­rin­gen har tjent me­re end godt på ak­tie-in­ve­ste­rin­ger og fir­ma­er

Ekstra Bladet - - FLASH! - THO­MAS GÖSTA SVENSSON tgs@eb.dk

Dan­mark har få­et en va­skea­eg­te rig­mand som mi­ni­ster, men lan­dets nye ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster, Tom­my Ah­lers (V), er langt­fra den ene­ste mil­li­o­na­er i Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring.

Over hver fem­te mi­ni­ster har så­le­des per­son­li­ge, øko­no­mi­ske in­ter­es­ser for over en mio. kr., frem­går det af Stats­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de.

Top­sco­re­ren

Ser man bort fra Ah­lers, er top­sco­re­ren, når det ga­el­der ind­tje­ning det se­ne­ste år, den kon­ser­va­ti­ve er­hvervs­mi­ni­ster, Bri­an Mik­kel­sen.

Han har si­den 31. de­cem­ber 2016 tjent i alt 1.176.680 kro­ner på si­ne ak­tier og an­del i et in­ve­ste­rings­fir­ma – og har i dag per­son­li­ge va­er­di­er for 5,2 mio. kr.

En mi­ni­ster ik­ke er in­ha­bil, hvis der er ta­le om ge­ne­rel­le pri­o­ri­te­rin­ger

Iføl­ge Sten Bøn­sing, der er pro­fes­sor i for­valt­nings­ret, kan mi­ni­stre godt ha­ve per­son­li­ge in­ter­es­ser op til en vis gra­en­se.

– Ho­ved­reg­len er, at in­ha­bi­li­tet først ind­tra­e­der, når mi­ni­ste­ren skal tra­ef­fe kon­kre­te en­kelt­be­slut­nin­ger, der er di­rek­te ret­tet mod den virk­som­hed, som ved­kom­men­de har en an­del i.

– Det vil si­ge, at en mi­ni­ster ik­ke er in­ha­bil, hvis der er ta­le om ge­ne­rel­le pri­o­ri­te­rin­ger, hvor ek­sem­pel­vis en bran­che skal til­de­les fle­re el­ler fa­er­re mid­ler, el­ler der aen­dres lov­giv­ning, der kom­mer en bran­che til go­de, si­ger han.

Kom­mer an på stør­rel­sen

Er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen la­eg­ger ek­sem­pel­vis ik­ke skjul på, at han er sva­ert be­gej­stret for No­vo Nor­disk, som han har ak­tier i.

I fle­re op­slag på de so­ci­a­le me­di­er hyl­der er­hvervs­mi­ni­ste­ren No­vo.

Og han la­eg­ger des­u­den hel­ler ik­ke skjul på, at han har haft virk­som­he­den i tan­ker­ne ved kon­kre­te po­li­ti­ske ud­spil.

Bri­an Mik­kel­sen ejer ak­tier for 1,1 mio. kr. i den dan­ske me­di­ci­nal-gi­gant, men det vil iføl­ge Sten Bøn­sing kra­e­ve en langt stør­re an­del, før der juri­disk kan va­e­re no­get at kom­me ef­ter.

– Hvis der ek­sem­pel­vis skal gi­ves en be­vil­ling di­rek­te til en virk­som­hed, mi­ni­ste­ren har en eje­ran­del i, op­står pro­ble­met, hvis eje­ran­de­len er va­e­sent­lig.

– Vi ved strengt ta­get ik­ke, hvor me­get det er, men vi skal sand­syn­lig­vis op på 50 pro­cent, si­ger han.

– Så en mi­ni­ster som Tom­my Ah­lers må ek­sem­pel­vis ik­ke tra­ef­fe po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, der di­rek­te støt­ter en af de virksomheder, han ejer?

– Nej.

I fle­re op­slag på de so­ci­a­le me­di­er hyl­der er­hvervs­mi­ni­ste­ren No­vo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.