Re­ge­rin­gens ri­ge­ste

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Re­ge­rin­gens ul­ti­ma­tivt ri­ge­ste mi­ni­ster er den nye ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster, Tom­my Ah­lers (V). Hans per­son­li­ge in­ter­es­ser er end­nu ik­ke ble­vet of­fent­lig­gjort på Stats­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de, men hans hi­sto­rik i er­hvervs­li­vet og ak­tu­el­le ak­ti­vi­te­ter teg­ner et bil­le­de af, at han for­ment­lig er god for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb.

To gan­ge ja­ck­pot

Den nye mi­ni­ster solg­te i 2008 og 2012 de to it-virksomheder Zyb og Po­dio for sam­let 580 mio. kr., hvil­ket han iføl­ge Bør­sen per­son­ligt tjen­te om­kring 100 mio. kr. på. I 2016 ram­te Ah­lers og­så ja­ck­pot, da fir­ma­et Ga­meA­na­ly­ti­cs, som han hav­de in­ve­ste­ret i, blev solgt for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb.

I dag har Tom­my Ah­lers in­ve­ste­rin­ger i en ra­ek­ke fir­ma­er, der er sam­let un­der sel­ska­bet The New Bla­ck, hvis se­ne­ste egen­ka­pi­tal fra regn­skabsår­et 2016/2017 er op­gjort til 56,5 mio. kr. Af regn­ska­ber­ne kan man og­så se, at Tom­my Ah­lers i 2015/ 2016 og i 2016/17 hev hen­holds­vis 4,8 og 7 mio. kr. ud af fir­ma­et i ud­byt­te til sig selv.

Har truk­ket sig

I sel­skabs­ba­sen BIQ frem­går det og­så, at Ah­lers al­le­re­de har ta­get kon­se­kven­sen af sin mi­ni­ster­post. For at und­gå in­ter­es­se­kon­flik­ter har han pr. 2. maj truk­ket sig fra fi­re di­rek­tions­po­ster og fi­re be­sty­rel­ses­po­ster.

– Virk­som­he­der­ne, som jeg har ak­ti­ve in­ve­ste­rin­ger i, vil jeg gø­re til pas­si­ve ejer-

FO­TO: LIN­DA JO­HAN­SEN

Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring by­der på fle­re mi­ni­ster-mil­li­o­na­e­rer. Bil­le­det er ta­get in­den den se­ne­ste ro­ke­ring, hvor blandt an­det Tom­my Ah­lers er kom­met til som af­lø­ser for Sø­ren Pind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.