En hol­den kvin­de

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Det er vel­kendt, at ek­sem­pel­vis Bri­an Mik­kel­sen er god for mil­li­o­ner, men un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) er og­så en hol­den kvin­de. Hun ejer så­le­des 11,2994 pro­cent af Borg­hild An­der­sen Hol­ding ApS, hvis over­ord­ne­de for­mål er at eje an­par­ter i FJ Ri­isa­ger Hol­ding ApS, som igen har til for­mål at eje ak­tier i FJ In­du­stri­es A/S, der pro­du­ce­rer me­tal­kom­po­nen­ter.

Iføl­ge er­hvervs­da­ta­ba­sen BiQ blev Ri­isa­gers ejer­skab i Bor­ger­hild An­der­sen etab­le­ret 13. april 2016. Den­gang lå egen­ka­pi­ta­len på 19.194 kro­ner, hvil­ket gi­ver hen­de en an­del på 2.168.807.

Iføl­ge regn­ska­bet for 2016/2017 er egen­ka­pi­ta­len nu ste­get til 22.346.000 kro­ner, hvil­ket har få­et Me­re­te Ri­isa­gers an­del til at sti­ge med 356.157 kro­ner til sam­let 2.524.964 kr.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER/RITZAU SCAN­PIX

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger er en hol­den kvin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.