Ak­tie­kon­gen

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) har tjent rig­tig godt på ak­tie­in­ve­ste­rin­ger det se­ne­ste år. Han ejer 1890 ak­tier i Ap­ple Inc, der pr. 31. de­cem­ber 2016 hav­de en va­er­di på 1.554.000 kr. 20. april 2018 var ak­tie­va­er­di­en ste­get til 1.964.466 kr., hvil­ken er en stig­ning på 410.466 kr.

Her­u­d­over hav­de han No­vo Nor­disk B-ak­tier, 3931 stk. – hvis va­er­di er ste­get 107.301 kr. si­den 31. de­cem­ber 2016 til 1.122.301 kr. pr. 20. april 2018.

1540 ak­tier i Chr. Han­sen Hol­ding, som hav­de en va­er­di 31. de­cem­ber 2016 på 607.000 kr. Ak­tie­va­er­di­en var

20. april 2018 ste­get til 864.864 kr.

DSV A/S, 817 stk. Va­er­di

31. de­cem­ber 2016 = 261.000 kr. Ak­tie­va­er­di­en var 20. april 2018 rø­get op på 397.389 kr.

Gen­mab A/S, 218 stk. Va­er­di­en af dis­se ak­tier var 31. de­cem­ber 2016 = 258.000 kr. Ak­tie­va­er­di 20. april 2018 = 276.860 kr.

Bri­an Mik­kel­sen har her­u­d­over an­gi­vet, at han ejer 49 pro­cent af et in­ve­ste­rings­fir­ma EWM-BM In­vest ApS , mens hu­stru­en ejer den re­ste­ren­de del. 49 pro­cent af egen­ka­pi­tal i EWM-BM In­vest ApS var jf. regn­skab for 2016 374.360 kr. va­erd. I 2017 var dem an­del ste­get til 580.160 kr.

Hyl­der No­vo

Bri­an Mik­kel­sen la­eg­ger ik­ke skjul på, at han er me­get be­gej­stret for No­vo Nor­disk. På blandt an­det Twit­ter har Bri­an Mik­kel­sen rost den dan­ske me­di­ci­nal-gi­gant – og har og­så ind­vi­et et af No­vos dat­ter­sel­ska­ber, NNIT’s, nye lo­ka­ler.

Bri­an Mik­kel­sen har og­så frem­lagt fle­re po­li­ti­ske til­tag, hvor han di­rek­te re­fe­re­rer til No­vo. Blandt an­det den nye va­ekst­plan for Li­fe Sci­en­ce, der skal gav­ne me­di­ci­na­lin­du­stri­en. Et af ini­ti­a­ti­ver­ne er ud­vi­del­se af for­sker­ord­nin­gen, hvor Bri­an Mik­kel­sen ud­tal­te:

– Når jeg snak­ker med No­vo, Ma­ersk, Cowi og Ar­la, så har de al­ler­mest brug for kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft. El­lers går de i stå, kan ik­ke ud­vik­le de­res pro­duk­ter og kan ik­ke sa­el­ge på mar­ke­det, si­ger Bri­an Mik­kel­sen.

Ud­vi­del­se af mo­tor­vej

En an­det til­tag er ud­vi­del­se af mo­tor­vej­en til Ka­lund­borg, som No­vo har øn­sket i man­ge år. Her sag­de Bri­an Mik­kel­sen bl.a. i en grund­lovsta­le i ju­ni 2017 i Ka­lund­borg:

Når jeg snak­ker med No­vo, Ma­ersk, Cowi og Ar­la, så har de al­ler­mest brug for kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft

– Jeg hav­de mø­de med No­vo Nor­disk i fre­dags, som for­tal­te mig om end­nu fle­re spa­en­den­de pla­ner for Ka­lund­borg, så man har til­tro til, at Ka­lund­borg kan le­ve­re va­ren. Og så hand­ler det om, at den sang, vi har sun­get så la­en­ge – at få op­gra­de­ret Sko­vvej­en til mo­tor­vej – det bli­ver til no­get, nu det er skre­vet ind i re­ge­rings­grund­la­get, og det be­ty­der og­så rig­tigt me­get for No­vo­fol­ke­ne at få den mo­tor­vej.

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

Er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen kan se til­ba­ge på nog­le ind­brin­gen­de må­ne­der på ak­tie­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.