DET GÅR OP OG NE

DEN ENE ER MIL­LI­O­NA­ER – DEN AN­DEN I ER MI­NUS: Det gam­le mak­ker­par Jarl Fri­isMik­kel­sen og Ole Step­hen­sen solg­te en mil­li­on bil­let­ter til de­res før­ste film. I dag ser de­res ind­tje­ning me­get for­skel­lig ud

Ekstra Bladet - - FLASH! - NI­CK STURM ni­ck@eb.dk

Cut, El­ly!

Ud­tryk­ket blev et al­le­mand­se­je som et re­sul­tat af, at Jarl Fri­is-Mik­kel­sen og Ole Step­hen­sen stak ho­ve­d­er­ne sam­men i den sid­ste halv­del af 1980'er­ne og ud­ar­bej­de­de fol­ke­ko­me­di­er­ne om den selv­cen­tre­re­de Car­lo og hans un­der­ku­e­de ven Wal­ter.

Den før­ste film, ’Wal­ter og Car­lo – op på fars hat’, blev bla­est op på lan­dets bi­o­gr­af­la­er­re­der i 1985, og det var ik­ke for­an et tyndt publi­kum. Med om­kring en mil­li­on solg­te bil­let­ter er fil­men sta­dig den dag i dag en af de bedst sa­el­gen­de dan­ske bi­o­graf­film.

Fulgt op af fi­a­sko

Selv­om op­føl­ge­ren, ’Wal­ter og Car­lo – yes, det er far’, ik­ke kun­ne nå sin for­ga­en­gers suc­ces, og den sid­ste film, ’Wal­ter og Car­lo i Ame­ri­ka’, blev en de­ci­de­ret fi­a­sko, var tri­lo­gi­en Jarl Fri­is-Mik­kel­sens og Ole Step­hen­sens fol­ke­li­ge gen­nem­brud.

’Wal­ter og Car­lo’-fil­me­ne har bra­endt sig fast i be­vidst­he­den hos de fle­ste af lan­dets 40+’ere, og Jarl Fri­is-Mik­kel­sen og Ole Step­hen­sen er ef­ter­føl­gen­de to­net frem i en ra­ek­ke pro­mi­nen­te

Selv­om de beg­ge er sto­re, er de ik­ke li­ge­ma­end, når det kom­mer til øko­no­mi­en. Det af­la­e­ses af de­res fir­ma­ers regn­ska­ber: Jar­len er mil­li­o­na­e­ren, og Step­hen­sen er i un­der­skud. tv-pro­gram­mer.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Ef­ter ’Wal­ter og Car­lo’-fil­me­ne har Jarl Fri­is-Mik­kel­sen og Ole Step­hen­sen ar­bej­det sam­men i fle­re tv-pro­gram­mer, her­i­blandt ’Ole og Jarl’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.