Pen­ge har al­drig in­ter­es­se­ret mig

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Car­lo hav­de va­e­ret helt ustyr­lig, hvis han hav­de tjent ba­re i na­er­he­den af de man­ge pen­ge, som Jarl Fri­is-Mik­kel­sen gjor­de i det for­gang­ne år.

Jar­len ta­ger det deri­mod ro­ligt. Ef­ter sit fir­mas over­skud på 1,7 mil­li­on kro­ner ly­der re­ak­tio­nen blot:

– Jeg tror, at det har va­e­ret et ex­cep­tio­nelt godt år så.

Af regn­ska­bet frem­går det og­så, at Jarl Fri­is-Mik­kel­sens re­visor op­gør po­sten ’an­dre va­er­di­pa­pi­rer og ka­pi­ta­lan­de­le’ til 5,1 mio. kr.

Da Jarl Fri­is-Mik­kel­sen iføl­ge CVR-re­gi­ste­ret ik­ke har ka­pi­ta­lan­de­le i an­dre fir­ma­er end det na­evn­te, la­eg­ges der i den grad op til, at han har in­ve­ste­ret no­get af for­mu­en i ak­tier.

Og det af­vi­ser han hel­ler ik­ke.

– Jeg har ik­ke for­stand på det. Jeg har en re­visor, der har styr på det, si­ger han.

– Pen­ge har al­drig in­ter­es­se­ret mig på den må­de. Jeg er ba­re født med en fem­mer un­der ho­ved­pu­den.

Bå­de før og ef­ter ’Wal­ter og Car­lo’-fil­me­ne har Jar­len va­e­ret va­ert på et hav af tv­pro­gram­mer star­ten­de med ’Lør­dags­hjør­net’, ’Smil, det’ lør­dag’ og ’schyy ... Det er lør­dag’.

I dag er han dom­mer i TV2’s ’Dan­mark har ta­lent’ og va­ert for TV2 Char­lies quiz ’Med på no­der­ne’, men det er ik­ke ude­luk­ken­de de to tjan­ser, der har re­sul­te­ret i det fe­de over­skud, fast­slår han.

– Jeg la­ver man­ge ting ved si­den af, skal du hu­ske på. Sid­ste år la­ve­de jeg og­så re­k­la­me­film og holdt mas­ser af fored­rag, si­ger han.

– Jeg er me­get ak­tiv på man­ge punk­ter, men jeg er sta­dig en fre­elan­ce-fa­et­ter, ik­ke?

Kort mel­lem hit og skidt

Li­vet som ’fre­elan­ce-fa­et­ter’ i tv- og film­bran­chen be­ty­der og­så, at der kan va­e­re me­get kort fra hit til skidt, hvil­ket Jarl Fri­is-Mik­kel­sen ta­ger høj­de for.

– Det går op og ned i show­biz, så man skal ik­ke gla­e­de sig for tid­ligt, men man kan jo gla­e­de sig over, at det fun­ge­rer på lang sigt, og at man har va­e­ret i den bu­si­ness i 45 år.

FO­TO: ALL OVER PRESS

– Vo­res for­hold er mig be­kendt godt. Vi over­ren­der ik­ke hin­an­den, men vi el­sker at mø­des en gang imel­lem til en frokost el­ler gå ud om af­te­nen og drik­ke en øl, si­ger Ole Step­hen­sen.

FO­TO: DR

Jarl Fri­is-Mik­kel­sen har haft et godt år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.