Po­li­ti­ker-li­vet ko­ster dyrt

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Den 62-åri­ge ny­slå­e­de lo­kal­po­li­ti­ker Ole Step­hen­sen pra­e­sen­te­rer sit hidtil rin­ge­ste re­sul­tat i det se­ne­ste regn­skab.

Her frem­går det, at han hav­de et un­der­skud på 616.000 kro­ner, og det ved­ken­der han sig.

– Min for­ret­ning går ik­ke så smoo­th, som jeg kan hø­re, at Jarls gør, men vi har smidt man­ge pen­ge fra mit sel­skab over i Hun­des­hop­pen (Ole Step­hen­sens og ko­nens for­ret­ning, der sa­el­ger mad og ud­styr til hunde, red.), som har en stig­ning i om­sa­et­ning, si­ger Ole Step­hen­sen.

Un­der­skud­det skyl­des blandt an­det, at Ole Step­hen­sen ik­ke har helt så me­get at ri­ve i, ef­ter han sprang ud som po­li­ti­ker hos de kon­ser­va­ti­ve.

– Når man be­ken­der po­li­tisk kulør som jour­na­list, mi­ster man og­så nog­le kun­der. Du kan vin­de no­get, men du ta­ber i hvert fald nog­le kun­der. Det vid­ste jeg og­så godt, vil­le ske, si­ger han.

Le­ve­dyg­ti­ge fi­gu­rer

De rø­de tal be­kym­rer ik­ke Ole Step­hen­sen, selv­om han de sid­ste fem år har gna­vet 2,2 mil­li­o­ner kro­ner af fir­ma­ets egen­ka­pi­tal.

– Nu kan jeg fak­tisk va­el­ge at ta­ge min pen­sion, hvis alt skul­le gå galt, men det er ik­ke no­get, der be­kym­rer mig, si­ger han.

Mens Ole Step­hen­sen li­ge nu er i un­der­skud, har han fle­re gan­ge haft over­skud i mil­li­onklas­sen. I 2005 tjen­te han tre mio. kr., og i 2008 lød over­skud­det på 2,4 mio. kr.

At ’Wal­ter og Car­lo’-fil­me­ne ud­gør en del af hjør­ne­ste­ne­ne i Step­hen­sen pro­fes­sio­nel­le vir­ke, er der in­gen tvivl om.

– Alt, hvad man rø­rer ved i sit liv, har jo be­tyd­ning, men det var en pe­ri­o­de, hvor vi ram­te ned i et hul, som ik­ke var fyldt op ef­ter ’Olsen Ban­den’, si­ger Ole Step­hen­sen.

– Der var vi hel­di­ge på fle­re ni­veau­er, for­di Wal­ter og Car­lo jo var tv-skab­te fi­gu­rer la­vet til no­get helt an­det end film. De var la­vet til at gø­re grin med lo­kal-tv, men de var så le­ve­dyg­ti­ge, at de kun­ne over­le­ve to spil­le­film. Ik­ke en tred­je.

Når man be­ken­der po­li­tisk kulør som jour­na­list, mi­ster man og­så nog­le kun­der

Mens Ole Step­hen­sen la­ve­de sjov og spas til­sat fal­depå-ha­len-ko­mik i ’Wal­ter og Car­lo’-fil­me­ne, be­ska­ef­ti­ge­de han sig i sam­me pe­ri­o­de og­så med det, som han kal­der ’se­ri­øs un­der­hold­nings­jour­na­li­stik’.

Blandt an­det var han fak­ta­chef på Ka­nal 2 og la­ve­de pro­gram­mer som ’Ele­va2ren’, ’Er der no­gen hjem­me?’ og ’Steph’.

– Af en el­ler an­den grund fik jeg lov til det, og det kan egent­lig godt un­dre mig i dag, at se­er­ne var med på den. De kun­ne sgu godt skel­ne mel­lem, hvor­når jeg var det ene, og hvor­når jeg var det an­det, si­ger han.

PR-FO­TO

Ole Step­hen­sen er i un­der­skud, men som Car­lo så smukt sag­de om ned­t­u­re: ’I dag våd i rø­ven, men i mor­gen pan­de­ka­ger til mid­dag’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.