HØR­TE FRA MISTA­ENKT FÅ TI­MER FØR OVER­FALD

Kvin­den, der blev an­gre­bet, har bo­et sam­men med den nu fa­engs­le­de i lidt me­re end et år, før hun gjor­de det for­bi

Ekstra Bladet - - FLASH! - MET­TE PE­DER­SEN mepe@eb.dk

– Jeg kan ik­ke tro på, at han har gjort det, po­li­ti­et si­ger. Jeg kan slet ik­ke få det til at pas­se med den mand, jeg ken­der.

Så­dan ly­der det fra Mi­cha­el, en na­er ven til den 40-åri­ge mand, som sid­der fa­engs­let i sa­gen om økse-over­fal­det i Gre­ve, hvor en kvin­de blev for­søgt dra­ebt af en ma­ske­ret ger­nings­mand.

Den 40-åri­ge er sig­tet for drabs­for­søg og for sim­pel vold mod kvin­dens niåri­ge dat­ter, som iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger løb ind til na­bo­er­ne ef­ter hja­elp. Han na­eg­ter sig dog skyl­dig i beg­ge an­kla­ger.

Da­gen ef­ter sms’ede Mi­cha­el over­fal­det til den 40åri­ge fle­re gan­ge uden at få svar. Da ryg­ter­ne be­gynd­te at svir­re i om­rå­det, tro­e­de han først ik­ke på, at det var hans ven, som var an­holdt.

– Jeg vil­le ik­ke tro på det, si­ger han dybt ry­stet.

– Jeg skrev med ham af­te­nen før. Klok­ken 22.28 sva­re­de jeg på en af hans sms'er, som handlede om no­get helt an­det.

– Jeg kan slet ik­ke for­stå, hvis han skul­le va­e­re gå­et ud og gjort no­get så mod­by­de­ligt fi­re ti­mer se­ne­re.

Iføl­ge Mi­cha­el har han kendt den sig­te­de i man­ge år, de har ja­ev­nal­dren­de børn, tra­e­ner sam­men og har va­e­ret på fe­ri­e­tu­re med bør­ne­ne. Ven­nen har kun go­de ting at si­ge om den 40-åri­ge, som han al­tid har op­le­vet som en stil­le og ro­lig for­nuf­tig mand, som er dyg­tig til sit job, en god far og helt ne­de på jor­den.

Mi­cha­el forta­el­ler, at den sig­te­de og of­fe­ret flyt­te­de sam­men i som­me­ren 2015. For­hol­det holdt dog ik­ke. Den 43-åri­ge kvin­de, der ar­bej­der som la­e­rer, fr­af­lyt­te­de par­rets fa­el­les adres­se i slut­nin­gen af 2016.

Iføl­ge Mi­cha­el så kvin­den og den fa­engs­le­de hin­an­den ’on and off’ i en pe­ri­o­de, ef­ter hun flyt­te­de, og af fa­engs­ling­s­ken­del­sen, som dom­me­ren op­ly­ste til Ek­stra Bla­det ef­ter det luk­ke­de grund­lovs­for­hør, frem­gik det, at hun for ny­lig hav­de gjort det for­bi, hvil­ket han var ked af.

Util­gi­ve­ligt

– Det er rig­tigt, at han sta­dig var glad for hen­de. Der var no­get ulyk­ke­lig ka­er­lig­hed fra hans si­de, men jeg har over­ho­ve­det ik­ke op­le­vet, at han var ag­gres­siv, si­ger Mi­cha­el, som un­der­stre­ger, at han er dybt for­fa­er­det over det bruta­le over­fald.

– Hvis det vi­ser sig, at po­li­tiets sigtelse hol­der stik, så skal han straf­fes som fortjent. Det, hun har va­e­ret ud­sat for, er jo helt util­gi­ve­ligt.

Kvin­den blev ved over­fal­det slå­et på krop­pen og i ho­ve­d­et med øk­sen. Hun fik brud på bå­de ar­me, ben, ri­b­ben samt brud på ho­ved­pulsår­en til hjer­nen. Det frem­går og­så, at kvin­den kun over­le­ve­de det vold­som­me øk­se­an­greb, for­di hun va­er­ge­de for sig.

Ek­stra Bla­det er be­kendt med Mi­cha­els ful­de iden­ti­tet.

FO­TO: KENNETH MEY­ER

En kri­mi­nal­tek­ni­ker ar­bej­der på ste­det da­gen ef­ter det vold­som­me over­fald på en 43-årig kvin­de. Sa­gen og an­hol­del­sen af en 40-årig mand har chokeret man­ge i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.