DØGN­RAP­POR­TEN

Ekstra Bladet - - FLASH! -

RAN­DERS: En 42-årig mand er sig­tet for vold ved at ha­ve ta­get kva­e­ler­tag på en eks­ka­e­re­ste, en 27-årig kvin­de. En pa­trul­je blev hen­vist til et sted i na­er­he­den, hvor man­den mu­lig­vis kun­ne va­e­re. Her blev han an­holdt og sig­tet for vold mod kvin­den. I for­bin­del­se med det slog han iføl­ge po­li­ti­et en be­tjent i an­sig­tet, så han nu og­så er sig­tet for det. AAR­HUS C: En kvin­de fik en for­s­kra­ek­kel­se, da hun våg­ne­de ved støj i sin lej­lig­hed og op­da­ge­de en ukendt mand i stu­en, der var på vej ud af et åbents­tå­en­de vin­due med hen­des ba­er­ba­re com­pu­ter un­der ar­men. Han hop­pe­de ned i en bag­gård. Nog­le per­so­ner hav­de hur­tigt der­ef­ter til­ba­ge­holdt en mand og en kvin­de i om­rå­det, da de to var ved at bry­de ind i en hånd­va­er­ker­bil. Kvin­den fra lej­lig­he­den gen­kend­te man­den som den mand, der be­fandt sig i hen­des lej­lig­hed. HELSINGE: Fra et bed i en ind­kør­sel er der i tids­rum­met fra tirs­dag klok­ken 22 til ons­dag klok­ken 05 stjå­let en ra­ek­ke stenog ke­ra­mi­k­fi­gu­rer, blandt an­det en hund, en kat, skild­pad­der og fug­le. Des­u­den løb ty­ven med et par ha­ve­nis­ser og for­skel­li­ge små­trol­de. HIN­NERUP: Et skur ned­bra­end­te helt, da en hu­se­jer kom til at sa­et­te ild til det med sin ukr­udts­bra­en­der. Brand­va­es­net kun­ne ik­ke red­de sku­ret, og il­den nå­e­de og­så at bre­de sig lidt til hu­set ved si­den af, som fik nog­le sod-ska­der. Den 61-åri­ge mand blev sig­tet for ik­ke at ha­ve ud­vist nok for­sig­tig­hed, da han gik med sin ukr­udts­bra­en­der.

GØRLEV: En pa­trul­je fik øje på en bil og øn­ske­de at ta­le med fø­re­ren. Det vi­ste sig, at bi­len blev ført af en 14-årig dreng. I bi­len var og­så to 16-åri­ge, en 14-årig og en 15årig. Al­le dren­ge fra lo­ka­l­om­rå­det. Dren­ge­ne un­der 15 år blev ik­ke sig­tet grun­det de­res al­der, mens de øv­ri­ge sig­tes for ty­ve­ri, da bi­len var stjå­let fra en af de un­ges fora­el­dre.

HOBRO: En be­kym­ret bor­ger rin­ge­de til po­li­ti­et, for­di han kom for­bi en bil, hvori der sad en hund. Vin­du­er­ne var luk­ke­de, og hund­en så ud til at ha­ve det varmt og hav­de ik­ke no­get vand. Po­li­ti­et rin­ge­de til bi­lens ejer, som på det tids­punkt var kom­met ud til vog­nen igen, og han op­ly­ste, at han kun hav­de va­e­ret va­ek i gan­ske kort tid.

fleck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.