Fik hjer­te­stop i po­li­tiets va­re­ta­egt

Ekstra Bladet - - FLASH! - MET­TE FLECKNER fleck@eb.dk

En mand fra Ran­ders lig­ger ind­lagt og er iføl­ge po­li­ti­et og Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed i kri­tisk til­stand ef­ter en po­li­ti­for­ret­ning nat­ten til i går.

Hvad der ske­te, og hvad den na­er­me­re år­sag var til, at en po­li­ti­pa­trul­je ryk­ke­de ud til ste­det, vil po­li­ti­et ik­ke ud­ta­le sig om på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

As­si­ste­re­de am­bu­lan­ce

Østjyl­lands Po­li­ti op­ly­ser dog i sin døgn­rap­port, at de nat­ten til i går klok­ken 1.56 blev bedt om at as­si­ste­re en am­bu­lan­ce med at ’hånd­te­re af­hent­nin­gen’ af en mand på en adres­se i Ran­ders.

– En pa­trul­je var først på ste­det, hvor­ef­ter man­den fik hjer­te­stop.

Ef­ter­føl­gen­de lyk­ke­des det at genop­li­ve man­den, der nu er ind­lagt, og hans til­stand er kri­tisk, står der i døgn­rap­por­ten.

Po­li­ti­et vil ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re, mens sa­gen nu un­der­sø­ges af Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed (DUP).

Iva­er­k­sat un­der­sø­gel­se

DUP’en skri­ver på de­res hjem­mesi­de, at de klok­ken 2.57 blev un­der­ret­tet af Østjyl­lands Po­li­ti om episo­den, at en mand un­der en po­li­ti­for­ret­ning fik hjer­te­stop.

’Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den har på bag­grund af un­der­ret­nin­gen straks iva­er­k­sat en na­er­me­re un­der­sø­gel­se af episo­den, i med­før af Rets­plej­e­lovens § 1020 a, stk. 2. Ef­ter den­ne be­stem­mel­se iva­er­ksa­et­ter Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den ef­ter­forsk­ning, når en per­son er af­gå­et ved dø­den el­ler er kom­met al­vor­ligt til ska­de som føl­ge af po­li­tiets ind­gri­ben, el­ler mens den på­ga­el­den­de var i po­li­tiets va­re­ta­egt.’

Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den vil ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt op­ly­se yder­li­ge­re. De­res un­der­sø­gel­se skal dan­ne bag­grund for en juri­disk re­de­gø­rel­se til statsad­vo­ka­ten i Vi­borg.

Man­dens fa­mi­lie er un­der­ret­tet.

FO­TO: MO­GENS FLINDT

Hvad der pra­e­cis ske­te, da en mand fik hjer­te­stop, skal Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed un­der­sø­ge. Bil­le­det er fra en an­den sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.