For Heja Nor­ge

Den nor­ske na­tio­nal­dag blev i går fejret på be­hø­rig vis i Kø­ben­havn, hvor man­ge nordmaend trop­pe­de op i drag­ter til en va­er­di af man­ge tu­sind kro­ner

Ekstra Bladet - - ANNONCE -

So­len stod højt på en skyfri him­mel og bag­te ned over Chri­sti­ans­havn. Nord­ma­en­de­ne hav­de nok talt med vej­r­g­u­der­ne in­den da­gen, da vej­ret pas­se­de gan­ske godt til lej­lig­he­den. 17. maj er fe­stens dag – det er Nor­ges na­tio­nal­dag.

Fle­re tu­sind nordmaend hav­de ta­get de­res fi­ne­ste tøj på for at slen­tre fra Vor Frel­sers Kir­ke til den nor­ske kir­ke, Sjø­mannskir­ken.

I den dan­ske he­de blev der gri­net og skrå­let til den sto­re guld­me­dal­je.

’Hip, hip, hip’, ud­brød en kvin­de midt i det sto­re op­tog, som strak­te sig over en ki­lo­me­ter.

Den nor­ske na­tio­nal­dag er helt spe­ci­el. Og vi dan­ske­re har ik­ke no­get til­sva­ren­de.

Det me­ner i hvert fald 27åri­ge Kri­stin, som delt­og i de fest­li­ge lej­lig­he­der for­an Sjø­mannskir­ken på Ama­ger, da Ek­stra Bla­det mød­te et par af de frem­mød­te.

Dy­re drag­ter

– Den er den her ene dag, at man kan fejre, at man er fra Nor­ge. Man sam­ler al­le nordmaend, som man ken­der, og det gør man ba­re ik­ke rig­tig i Dan­mark, sag­de hun

De fle­ste af de frem­mød­te til op­to­get var kla­edt i sa­er­de­les fint tøj, og det var ik­ke til­fa­el­digt. No­get af stolt­he­den hos nord­ma­en­de­ne på den spe­ci­el­le dag er nem­lig i tø­jet, men det har og­så en dyr pris.

– Hvis man skal kø­be en dragt fra ny, skal man be­ta­le mel­lem 70.000 og 80.000 kro­ner. Folk har for­skel­li­ge drag­ter på. alt ef­ter hvor de kom­mer fra i lan­det, forta­el­ler Kri­stin.

En an­den af de fest­g­la­de nordmaend er Ru­ne, og hans dragt er en anel­se bil­li­ge­re end Kri­stins.

’Ja, vi el­sker det­te lan­det’

Nor­ges na­tio­nal­dag, 17. maj, blev fejret i smuk­ke om­gi­vel­ser i Kø­ben­havn, hvor folk var trop­pet op i de­res sti­ve­ste puds.

Op­to­get strak­te sig over en ki­lo­me­ter – nog­le var ik­la­edt de tra­di­tio­nel­le drag­ter, mens an­dre kom i de­res eget tøj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.