Red stum­per­ne, Sve­ri­ge

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Sve­ri­ge går til valg 9. sep­tem­ber. De etab­le­re­de par­ti­er med den sven­ske stats­mi­ni­ster, so­ci­al­de­mo­kra­ten Ste­fan Löf­ven, i spid­sen ryster ge­val­digt i buk­ser­ne.

I år­ti­er har Sve­ri­ge ført en fe­mi­ni­stisk og slap ind­van­drer-po­li­tik, som har ka­stet Sve­ri­ge ud i en kri­se, som tru­er den sven­ske stats ek­si­stens. Den al­min­de­li­ge sven­sker – hr. Svensson – har få­et nok. Par­ti­et Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har der­for enorm frem­gang, og det ryster de etab­le­re­de par­ti­er, der i år­ti­er har svig­tet Sve­ri­ge.

De har skan­da­løst ba­re ha­e­vet gra­en­se­bom­men. Sve­ri­ges be­folk­ning er nu vok­set til ti mil­li­o­ner. Hvor­for? For­di ind­van­drin­gen er øget med ra­ket­fart. 20 pro­cent af Sve­ri­ges be­folk­ning har i dag in­gen sven­ske rød­der. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske, slap­pe po­li­ti­ske hold­ning be­ty­der, at fle­re stor­by­er som Sto­ck­holm og Mal­mø må li­de med sto­re by­de­le, hvor ind­van­drer-ba­ro­ner sty­rer by­de­len. Uden kon­trol fra svensk si­de. Det er for­bun­det med stor fa­re at kom­me i dis­se ban­de-om­rå­der. Ka­e­re Sve­ri­ge: Red lan­det, mens I kan. Jeg tror, det er sid­ste chan­ce.

Hen­rik Skov

Th. Da­hls vej 5

Es­b­jerg

FO­TO: AP

De sven­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter med Ste­fan Löf­ven har ef­ter Hen­rik Sko­vs op­fat­tel­se ført en alt for slap ind­van­drer­po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.