De er helt to­ne­dø­ve

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

’Med ven­ner som dis­se har Eu­ro­pa ik­ke brug for fjen­der’. Så­dan sag­de EU-pra­esi­dent Do­nald Tusk om Dan­marks al­li­e­re­de, USA, på bag­grund af USA’s åb­ning af am­bas­sa­den i Is­ra­el og op­si­gel­se af af­ta­len med de ga­le muf­ti­er i Te­he­ran.

Hvor tå­be­ligt har man egent­lig lov at op­tra­e­de?

Hvor­for skal USA nu plud­se­lig ud­rå­bes til Eu­ro­pas fjen­de og Tusk ma­nen­de be­ret­te, hvor­dan det nu er op til EU at kla­re sig selv i ver­den?

Det må vi hå­be, vi ik­ke skal, for det kan vi ik­ke.

EU er slet ik­ke i stand til at for­sva­re sig selv, ej hel­ler at spil­le en so­list-rol­le på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Men det er ik­ke gå­et op for den to­ne­dø­ve kvar­tet, der le­der Eu­ro­pa: Jun­ck­er, Tusk, Mer­kel og Ma­cron li­der al­le af kro­nisk stor­heds­v­an­vid.

Den ve­st­li­ge ver­den bur­de hol­de sam­men i ste­det. Vi har ri­ge­ligt med ud­for­drin­ger i form af mas­se­ind­van­dring fra den mus­lim­ske ver­den, is­la­mis­me og an­den gal­skab.

Kenneth Kri­sten­sen Berth (MF)

EU-ord­fø­rer (DF)

FO­TO: AP

For­man­den for EU-Kom­mis­sio­nen, Je­an-Clau­de Jun­ck­er, samt for­man­den for Det Eu­ro­pa­ei­ske Råd, Do­nald Tusk, be­skyl­des af Kenneth Kri­sten­sen Berth for at va­e­re to­ne­dø­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.