Et levn fra for­ti­den

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

På det sid­ste er der fle­re, som har gjort sig til tals­ma­end for at ned­la­eg­ge kon­ge­hu­set. Jeg til­slut­ter mig 100 pro­cent.

Jeg har fle­re gan­ge her på na­tio­nen! gjort mig til tals­mand for det sam­me.

Det er ik­ke no­gen af de men­ne­sker, der i dag ud­gør kon­ge­hu­set, jeg har no­get imod, men sel­ve in­sti­tu­tio­nen kon­ge­hu­set.

Og så er det aspekt, der mang­ler i de­bat­ten, at der i dag ik­ke er et ene­ste med­lem af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, som har 100 pro­cent et­nisk dansk af­stam­ning.

Det, der er mor­somt, er, at vi har et kon­ge­hus uden et­ni­ske dan­ske­re.

Dan­sker­ne tror, at vi er et de­mo­kra­ti, men nej, nej, nej.

I et de­mo­kra­ti er det fol­ket, der va­el­ger de­res øver­ste le­der og ik­ke no­get, man er født til.

Se så at få af­skaf­fet det levn fra for­ti­den, og lad os få ind­ført rig­tigt de­mo­kra­ti. Gun­ner Funk Roskil­de­vej 58B Fre­de­riks­berg

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

In­gen i kon­ge­fa­mi­li­en, her fo­to­gra­fe­ret på dron­nin­gens fød­sels­dag i 2016, har 100 pro­cent dan­ske rød­der. Og det mo­rer Gun­ner Funk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.