I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

at vi skal hyl­de og på­skyn­de, når vo­res kunst­ne­re for­ny­er os al­le med de­res kunst. Og­så selv­om me­nin­ger kan va­e­re for­skel­li­ge. Helt en­kelt og som sagt i den of­fent­li­ge de­bat; vi kan ik­ke und­va­e­re kunst­ne­re, der for­ny­er vort syn. Tho­mas Schütt Jen­sen Stor­ke­løk­ken 174 Kir­ken­d­rup

Oden­se N

at det er cho­ke­ren­de end­nu en gang at måt­te kon­sta­te­re, at hver­ken psy­ki­a­tri-per­so­na­le el­ler po­li­ti­ke­re ved no­get som helst om psy­ko­ser. Den­ne gang i an­led­ning af drab på en køb­mand. Jeg har selv va­e­ret psy­ko­tisk fi­re gan­ge – uden at no­gen har op­da­get det.

Ro­se Bis Sams­ing Tva­er­vej 2

Ting­lev

at det er in­gen hem­me­lig­hed, at Dansk Fol­ke­par­ti er pres­set af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Nye Bor­ger­li­ge.

Mit for­slag til DF ly­der: Sa­et knald­hår­de be­tin­gel­ser ved de kom­men­de fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger, og tru med at va­el­te re­ge­rin­gen. De ind­van­drings-kri­ti­ske va­el­ge­re er utå­l­mo­di­ge og vil se jer­n­na­e­ve og po­li­tisk ’blod’.

Ni­co­lai Sen­nels Kø­ben­havn

at jeg tror, det vil­le va­e­re godt, hvis Do­nald Tusk ta­enk­te på, at der er 3000 ame­ri­kan­ske sol­da­ter i Po­len. Det er jo in­gen na­tur­lov.

Er­ling Mad­sen Bro­la­eg­ger­vej 11 Sla­gel­se

Nu er der igen lidt nyt fra Hen­rik Sass

Han vil lov­lig­gø­re narko, ja, og hash

Åh, han vig­ter sig og gjal­der: ’Kri­mi­na­li­te­ten fal­der!’ Lov­lig­gø­rel­se af drab er na­e­ste sats

Leif Søn­der­gaard Ras­mus­sen Eng­bou­le­var­den 8 Ran­ders

at nu er det kom­met frem, at DSB skal bru­ge grun­den på Verm­lands­ga­de, som el­lers i åre­vis har hu­set nog­le bor­ge­re, som ik­ke har det nemt, og nu skal de så flyt­tes. Det er da ik­ke i or­den på den må­de at flyt­te bor­ge­re som har det sva­ert.

Ru­ne Olsen

Hy­ben Al­le 100 Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.