DA­GENS HOROSKOP

Ekstra Bladet - - HOROSKOP / VEJR / TV-GUIDE - AF BENJA­MIN LUNDBERG www.benja­min­lund­berg.dk

VAEDDEREN 21/3-20/4 Kon­se­kvens­a­na­ly­se kom­mer på bor­det i dag, og du vil va­e­re bed­re til at or­ga­ni­se­re al den ener­gi du har til rå­dig­hed, end til­fa­el­det var bå­de i går og i for­gårs. Der kom­mer styr på si­tu­a­tio­nen, og din lyst til at få gjort no­get ved tin­ge­ne, vil nu ba­e­re an­der­le­des pra­eg af struk­tur. LØVEN 23/7-23/8 I dag fin­der du en­de­lig plads i din ka­len­der, til at va­e­re ale­ne og få ta­enkt over ting, som du må­ske har haft for travlt til. Du ind­ser at alt er en pri­o­ri­te­rings­sag, og­så ven­skab. Man kan al­tid sky­de skyl­den på hin­an­den, men man kan og­så blot ta­ge an­svar beg­ge par­ter. SKYTTEN 23/11-21/12 Du får en ro­lig dag, hvor du nøg­ter­nt kan kig­ge på et par ting, ef­ter op til fle­re da­ges uro i ge­led­der­ne. I dag er det stil­hed ef­ter storm, og der kan man tit un­dre sig over, hvad uvej­ret gik ud på. Når de nøg­ne kends­ger­nin­ger tra­e­der frem, kan man let­te­re for­hol­de sig til det he­le. TYREN 21/4-21/5 De se­ne­ste par da­ge kan du ha­ve ta­get dig et par ra­ske dis­kus­sio­ner med folk, og du har ik­ke va­e­ret ban­ge for, at man even­tu­elt kun­ne bli­ve uven­ner. I dag kom­mer kon­se­kven­ser­ne så på bor­det, men du er sta­dig ik­ke ban­ge for at mod­ta­ge dis­se. Du er for­nuf­tig og an­svar­lig. JOMFRUEN 24/8-23/9 Nu går du me­re klart ef­ter di­ne mål, med hja­elp fra go­de ven­ner og du ope­re­rer nu ef­ter de for­hån­den­va­e­ren­de søms prin­cip. Det løn­ner sig, at gø­re dét der lig­ger li­ge for, li­ge nu. Man kan al­tid for­fal­de til øn­sket­a­enk­ning, men i dag ser du tin­ge­ne ae­r­ligt og re­a­li­stisk, og det let­ter. STENBUKKEN 22/12-20/1 I dag er du me­re mildt stemt, end du har va­e­ret de se­ne­ste par da­ge. Du fø­ler nok, at du bå­de selv har ta­get det for­nød­ne an­svar, og at du har og­så få­et kom­mu­ni­ke­ret med dem, der ik­ke var an­svar­li­ge nok. Du tør va­e­re dig selv over­for din part­ner i dag. Det tra­en­ger du til nu. TVILLINGERNE 22/5-21/6 Du tra­ef­fer go­de øko­no­mi­ske valg i dag, og ta­ger di­ne for­holds­reg­ler. Go­de so­li­de af­ta­ler kan ind­gås, for ek­sem­pel med din bank, hvis det­te skul­le va­e­re nød­ven­digt. Du ta­ger ger­ne fat, og ved at alt an­svar for din øko­no­mi na­tur­lig­vis skal pla­ce­res hos in­gen an­dre end dig selv. VAEGTEN 24/9-23/10 Nu er det en­de­lig ik­ke la­en­ge­re tid til at slå koldt vand i blo­det, det er tid til at hand­le og ta­ge fat, og det be­kom­mer dig godt. Tid­li­ge­re kun­ne du ik­ke se sko­ven for ba­re tra­e­er, men nu ved du hvad der må gø­res, og der­for hand­ler du re­so­lut, du er ef­fek­tiv og ik­ke mindst an­svar­lig. VANDBAEREREN 21/1-19/2 I dag er du ar­bejd­s­om, og ved li­ge pra­e­cis hvor du skal la­eg­ge kra­ef­ter og ta­ge an­svar, i ste­det for at la­de din ener­gi fa­re i al­le ret­nin­ger. Det gør at du egent­lig når me­re, end når du bli­ver en tand for kre­a­tiv. Det er da­gens, må­ske lidt ke­de­li­ge, men ef­fek­ti­ve kends­ger­ning for dig. KREBSEN 22/6-22/7 I dag ta­ger du kon­se­kven­sen af even­tu­elt uven­skab med folk, som du me­ner ae­r­ligt og re­de­ligt har fortjent en ny chan­ce. Det kan og­så va­e­re du tra­en­ger til at få lov til at for­kla­re dig lidt bed­re. Du vil klogt va­el­ge kam­pe­ne med om­hu, og sam­ler kun på ae­g­te re­la­tio­ner nu. SKORPIONEN 24/10-22/11 I dag kan der en­de­lig la­eg­ges låg på en sag, hvor stri­dig­he­der har va­e­ret in­vol­ve­ret, sik­kert om­hand­len­de pen­ge, el­ler do­ku­men­ter el­ler an­det i den ka­te­go­ri. Det let­ter at ha­ve fakta på bor­det, og at kun­ne se sort på hvidt, hvad der er op og ned, og at kun­ne skel­ne skidt fra ka­nel. FISKENE 20/2-20/3 I dag er du god til at se sjove ele­men­ter, i selv de mest hver­dags­pra­e­ge­de og tri­vi­el­le op­ga­ver. Du an­er­ken­der at alt ik­ke kan va­e­re sjovt, men at man omvendt kan få no­get sjovt ud af alt, ved at vi­se ret­ti­dig om­hu. Det er i hvert fald sjove­re end kon­stant at va­e­re bag­ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.