NOK ER NOK

Ekstra Bladet - - LEVEBRØDS-POLITIKERE -

’MED DEN SLAGS ven­ner hvem be­hø­ver så fjen­der.’ EU-for­man­den Do­nald Tusk var for en gangs skyld klar i ma­e­let, da han i ons­dags ind­led­te et EU-top­mø­de i Bul­ga­ri­en med at for­døm­me pra­esi­dent Trump.

Med Trump ved ro­ret bør Eu­ro­pa ik­ke la­en­ge­re gø­re sig no­gen il­lu­sio­ner, men va­e­re pa­rat til at kla­re sig selv, lød hans ty­de­li­ge mel­ding.

TUSK HEN­VI­SER til fle­re ting:

Trumps und­si­gel­se af den sto­re mil­jøaf­ta­le i Pa­ris, hans skro­t­ning af ato­maf­ta­len med Iran og flyt­nin­gen af den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Is­ra­el fra Tel Aviv til Jerus­a­lem, som ko­ste­de me­re end 60 pa­la­esti­nen­se­re li­vet.

OG FORUDE tru­er en han­delskrig med de na­er­me­ste al­li­e­re­de, når pra­esi­den­tens be­bu­de­de straf-told på stål og alu­mi­ni­um fra EU tra­e­der i kraft 1. ju­ni. DO­NALD TRUMPS brov­ten­de egen­rå­dig­hed har be­vir­ket, at man­ge ve­st­li­ge lan­des for­hold til USA er hi­sto­risk dår­ligt.

Men det ra­ger til­sy­ne­la­den­de pra­esi­den­ten en pa­pand.

Ved at fjer­ne højt­pla­ce­re­de me­d­ar­bej­de­re én

med hø­ge ef­ter én har han sør­get for at om­gi­ve sig og kla­kø­rer, der au­to­ma­tisk blåstemp­ler hans of­te van­vit­ti­ge dis­po­si­tio­ner.

DET ENE­STE, Trump for­står og respek­te­rer, er kon­tant ta­le. Der­for bør EU ver­balt gi­ve ham fin­ge­ren og til­ken­de­gi­ve, at nok er nok.

Det kan bl.a. ske ved at fast­hol­de mil­jøaf­ta­len og ato­maf­ta­len. Og ved at sva­re igen med han­dels

gør al­vor af si­ne trus­ler om sank­tio­ner, hvis Trump straf­tol­den.

OG SAM­TI­DIG la­de den ame­ri­kan­ske be­folk­ning for­stå, at EU sta­dig hø­rer til ven­ne­kred­sen, men at Trump i den grad ud­for­drer ven­ska­bet. Desva­er­re er den dan­ske re­ge­ring med Lars Løk­ke i spid­sen al­le­re­de godt i gang med at ud­van­de Do­nald Tusks skar­pe kri­tik.

at gå i Twit­ter-krig med – VI SKAL PAS­SE på med

Trump. Vi skal ik­ke eska­le­re mod­sa­et­nin­ger­ne, ly­der det for­ma­nen­de fra stats­mi­ni­ste­ren, der har la­ert blind ly­dig­hed mod USA fra An­ders Fogh.

EU­RO­PA VIL fort­sat va­e­re USA’s na­er­me­ste al­li­e­re­de. Men Trump gør det sva­ert at be­va­re in­der­lig­he­den.

EU hø­rer sta­dig til ven­ne­kred­sen, men Trump ud­for­drer i den grad ven­ska­bet

FO­TO: AP

EU-for­mand Tusk un­der et tid­li­ge­re mø­de med Trump. Si­den har Tusk ska­er­pet re­to­rik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.