’BRØND­BY HAR SMIDT ET SIK­KERT MESTER­SKAB VA­EK’

SVAR PÅ TIL­TA­LE: FC Midtjyl­lands di­rek­tør gi­ver bram­fri svar på ti på­stan­de om denjy­ske stor­klub før op­lø­bet

Ekstra Bladet - - SPORT - KLAUS EGELUND

FC Midtjyl­land na­eg­ter ba­re at over­gi­ve sig. Brønd­bys for­spring på fem po­int er spist op på få run­der, og de to guld-du­el­lan­ter går ind til de to af­gø­ren­de run­der si­de om si­de.

Fi­re da­ge af­gør gul­det. Fi­re da­ge der kan knu­se en hel sa­e­sons kon­cen­tre­ret ar­bej­de.

Ek­stra Bla­det kon­fron­te­rer her FC Midtjyl­lands di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, med ti på­stan­de om si­tu­a­tio­nen og den men­tale sund­hed på den jy­ske he­de

1. FC Midtjyl­land bli­ver dansk me­ster med to sej­re.

– Det tror jeg, at vi gør. Vi skal va­e­re dyg­ti­ge nok til at ri­de vi­de­re på det, vi har vist de se­ne­ste kam­pe. Gør vi det, så kan vi ta­ge to sej­re, og jeg sy­nes, at Brønd­by vir­ke­de nervø­se i den se­ne­ste kamp.

– De mang­le­de den vel­kend­te ag­gres­si­vi­tet og sad ik­ke na­er så ta­et på i pres­set. Det er jo ik­ke os, der har smidt et sik­kert mester­skab og fem po­int for­spring på to run­der.

2. Du sover ik­ke i dis­se da­ge

– Jeg sover rig­tig fint med et smil på la­e­ben. Jeg prø­ve­de det år, hvor vi smed det he­le til sidst, som Brønd­by har gjort de se­ne­ste run­der.

– Det var me­get va­er­re. Der kom så me­get ne­ga­tiv ener­gi. Nu er vi med helt op­pe i top­pen og mod al­le od­ds.

– På trods af stor ud­skift­ning i vin­ter og man­ge ska­der, så bli­ver vi ved. Det er fedt at kom­me fra bag­hjul på den fa­con. 3. FC Midtjyl­land får ik­ke nok an­er­ken­del­se for pra­e­sta­tio­nen ef­ter nytår

– Brønd­by får helt fortjent mas­ser af an­er­ken­del­se, men jeg sy­nes og­så, at vi har gjort det fan­ta­stisk.

– Det er ba­re, som om at me­di­er­ne isa­er er ble­vet fo­rel­sket lidt i forta­el­lin­gen om Brønd­bys 13 år uden guld. Jess Thorup og tra­e­ner­tea­met og Jakob Poul­sen og spil­ler­grup­pen har he­le ti­den holdt fast i, at de gik ef­ter gul­det, og de har holdt guld­chan­cen i li­ve he­le vej­en.

4. Du tro­e­de ik­ke, at Paul Onu­a­chus ska­de kun­ne ku­re­res i det­te for­år

– Jeg har vir­ke­lig va­e­ret be­kym­ret og tviv­let på, at det vil­le lyk­kes. Det vil­le for­bed­re vo­res guld­chan­ce mar­kant med Pauls kva­li­te­ter på hol­det. Der fin­des ik­ke man­ge i Eu­ro­pa, som kan det, han kan. Vo­res sund­heds­sek­tor har va­e­ret en stor suc­ces der. 5. Bu­ba­carr San­neh er sta­er­ke­re, end du tro­e­de, da I køb­te ham

– Jeg for­ven­te­de, at der vil­le gå et halvt til et helt år, før han var en pro­fil hos os. At han er gå­et så hur­tigt ind og står som Su­per­liga­ens bed­ste for­svars­spil­ler li­ge nu er over­va­el­den­de.

– Det min­der til for­veks­ling om den må­de, som Uche Oke­chukwu sty­re­de dansk fod­bold i sin tid.

6. Det er en ka­ta­stro­fe, at Jakob Poul­sen ik­ke er i Ha­rei­des brut­to­trup til VM

– Jakob Poul­sen spil­ler på det hø­je­ste ni­veau, jeg har set ham i FC Midtjyl­land. Han er kon­stant af­gø­ren­de for os. Jeg kan for­stå, at Ha­rei­de vil sat­se på an­dre spil­le­re, men der bur­de alt­så va­e­re plads i brut­to­trup­pen. Vi må ha­ve man­ge rig­tig go­de midt­ba­ne­spil­le­re ...

7. Du fryg­ter Paul Onu­a­chu el­ler Tim Sparv bli­ver ud­vist i Par­ken ef­ter Ale­xan­der Zor­ni­gers ud­fald mod dem

– Vi har hel­dig­vis mas­ser af dyg­ti­ge dom­me­re. En­hver kun­ne jo hø­re, at det var en tra­e­ner, der tab­te overblikket.

– Zor­ni­ger er ik­ke vant til at hånd­te­re ne­der­lag den­ne sa­e­son, så det var na­tur­lig­vis en fru­stre­ret mand. Paul Onu­a­chu har ut­ro­ligt sva­e­re ar­bejds­be­tin­gel­ser, men det me­ner jeg og­så, at dom­mer­ne har øje for.

8. Jess Thorup ly­køn­ske­de til Brønd­by med The Doub­le. Det var du ik­ke glad for

– Det tog pres­set va­ek fra vo­res spil­le­re ef­ter et ne­der­lag i Brønd­by og uaf­gjort i Aal­borg.

– Han lag­de alt over på Brønd­by. Men han blev og­så lidt mis­for­stå­et. Men ef­fek­ten i vo­res trup var til at ma­er­ke. Skul­dre­ne kom ned.

At vi har va­e­ret bed­re end Brønd­by i kam­pe­ne mod de la­ve­re ran­ge­re­de hold er jo og­så en stor kva­li­tet

Jeg tror, at det bli­ver sva­ert for dem i beg­ge kam­pe.

9. Brønd­by har slå­et jer fi­re ud af fem gan­ge. De fortje­ner at bli­ve dan­ske me­stre

– Beg­ge hold vil va­e­re fortjent me­ster. Hol­de­ne lig­ger så ta­et og med så man­ge po­int, at det hold, der top­per til sidst, har fortjent det. At vi har va­e­ret bed­re end Brønd­by i kam­pe­ne mod de la­ve­re ran­ge­re­de hold er jo og­så en stor kva­li­tet. Og hol­der den ten­dens, så kom­mer Brønd­by nu ude i nog­le af de kam­pe, de har sva­ert med.

10. Det er AC Hor­sens der skal ta­ge det po­int fra Brønd­by, I har brug for

– Brønd­by skal op i to kam­pe, hvor de ik­ke vandt i de sam­me kam­pe i grund­spil­let. Jeg tror, at det bli­ver sva­ert for dem i beg­ge kam­pe. Vi er og­så op­pe mod sva­e­re hold, og jeg er ik­ke over­be­vist om, at der ik­ke lu­rer no­get uven­tet.

– Det pres, der lig­ger på Brønd­by med de 13 års ven­te­tid på guld, gør, at jeg ik­ke tror, at det er af­gjort, selv om beg­ge hold skul­le vin­de fre­dag. Det bli­ver sta­dig sva­ert for Brønd­by hjem­me mod AaB.

Jeg sy­nes, at Brønd­by vir­ke­de nervø­se i den se­ne­ste kamp

FO­TO: ERNST VAN NORDE

– Det pres, der lig­ger på Brønd­by med de 13 års ven­te­tid på guld, gør, at jeg ik­ke tror, at det er af­gjort, fast­slår FCM-di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

FO­TO: LARS POUL­SEN

Det en­de­li­ge op­gør

Der er ble­vet ka­em­pet, som gjaldt det liv og død i kam­pe­ne mel­lem Brønd­by og FC Midtjyl­land i den­ne sa­e­son. Før de to af­gø­ren­de kam­pe lig­ger hol­de­ne a’ po­int, men Brønd­by har for­del af en bed­re målsco­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.