Zor­ni­gers sto­re sven­destyk­ke

Ekstra Bladet - - SPORT - MADS GLENN WEHLAST mgw@eb.dk

I går var det to år si­den, at Ale­xan­der Zor­ni­ger blev pra­e­sen­te­ret som ny Brønd­by-tra­e­ner på Ves­teg­nen.

En smi­len­de Tro­els Bech for­tal­te gla­de og la­en­ge om den ukend­te ty­sker, som in­gen re­elt vid­ste, hvem var. Man­den hav­de godt nok tra­e­net Stutt­g­art i Bun­des­liga­en, men her­fra var han jo ble­vet spar­ket ud på grund af dår­li­ge re­sul­ta­ter.

Der blev goog­let og talt med ty­ske­re for at få af vi­de, hvem den ukend­te tra­e­ner, der nu skul­le stå i spid­sen for Brønd­by, var.

I dag sa­et­ter in­gen la­en­ge­re spørgs­måls­tegn ved, hvem Ale­xan­der Zor­ni­ger er. Al­le ved, hvad ty­ske­ren står for, og hvor­dan han vil spil­le fod­bold. Han har na­er­mest på re­kord­tid re­vo­lu­tio­ne­ret Ves­teg­nen.

Var na­e­sten be­gra­vet

Det var på in­gen må­der tom snak, da han på sit før­ste pres­se­mø­de hav­de et en­kelt bud­skab: Ak­tion, ak­tion, ak­tion stod der på en t-shirt som sym­bo­let på, hvad han kra­e­ve­de og for­ven­te­de af si­ne spil­le­re i frem­ti­den.

I dag sa­et­ter in­gen la­en­ge­re spørgs­måls­tegn ved, hvem Ale­xan­der Zor­ni­ger er. Al­le ved, hvad ty­ske­ren står for

Sagt på dansk handlede det om en ag­gres­siv form for pres­fod­bold, hvor det sam­ti­dig er un­der­hol­den­de og chan­ce­ska­ben­de.

I af­ten kan Ale­xan­der Zor­ni­gers Brønd­by-kar­ri­e­re kul­mi­ne­re det sted, hvor Brønd­by na­e­sten på års­da­gen for fem år si­den var ta­et på at bli­ve be­gra­vet.

Brønd­by spil­le­de over­le­vel­ses­kamp 20. maj 2013 mod Hor­sens. Le­bo­gang Phi­ri blev mat­chvin­der og sik­re­de Brønd­by en ny sa­e­son i Su­per­liga­en.

Un­der mas­sivt pres

Ef­ter et langt til­løb i sa­e­so­nen er det nu ti­den for Zor­ni­gers sven­destyk­ke.

Det kan va­e­re en for­del el­ler bli­ve et ek­stra pres, at Brønd­by-spil­ler­ne i af­ten kort før klok­ken 20.00 vil ken­de re­sul­ta­tet af FC Midtjyl­lands ude­kamp mod FC Kø­ben­havn, når de går på ba­nen i Hor­sens.

Har Jess Thorups trop­per vun­det, sa­et­ter det Brønd­by un­der et mas­sivt pres for at hol­de trit med kon­kur­ren­ter­ne.

Omvendt kan Brønd­by og­så med en sejr ta­ge et af­gø­ren­de skridt mod gul­det, for­di de li­ge nu er syv mål bed­re end FC Midtjyl­land. Og det sker med et fler­tal af Brønd­by-fans på la­eg­ter­ne. 40 bus­ser bli­ver sendt i ret­ning af Hor­sens i dag.

Fle­re end 5000 fans

Det be­ty­der, at fle­re end 5100 Brønd­by-fans – et fler­tal på sta­dion – vil hol­de med Brønd­by i af­ten. De blågu­le har få­et til­delt he­le den ene langsi­de og en tred­je­del af en­de­tri­bu­nen.

– Det er en flot sløj­fe, der er ble­vet sendt om­kring Brønd­by det se­ne­ste år. Vi ser igen en fan­ta­stisk styr­ke og ener­gi. En sam­hø­rig­hed mel­lem he­le klub­ben og fan­se­ne.

– Det er fan­ta­stisk. Na­er­mest helt ene­stå­en­de, si­ger sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech og frem­ha­e­ver den be­tyd­ning Brønd­by har for så man­ge men­ne­sker.

– Brønd­by er ik­ke ba­re et sted, hvor man kom­mer og ser fod­bold. Her til­brin­ger man­ge li­vet med at la­ve en ti­fo over fle­re uger. Der er et im­po­ne­ren­de sam­men­hold.

Bli­ver i Jyl­land

Brønd­by-trup­pen rej­ste al­le­re­de i går til Jyl­land for at over­nat­te og la­de op før ska­eb­ne­kam­pen.

Ale­xan­der Zor­ni­ger har be­slut­tet, at Brønd­by-trup­pen bli­ver i Jyl­land ef­ter op­gø­ret mod Hor­sens. Vur­de­rin­gen har va­e­ret, at med sen kamp­start i Hor­sens vil­le trup­pen først lan­de i Brønd­by ef­ter klok­ken to nat­ten til lør­dag. Og det for­styr­rer op­lad­nin­gen til sa­e­so­nens sid­ste kamp – man­dag på Brønd­by Sta­dion mod AaB.

Brønd­by-trup­pen dra­ger så­le­des først mod Ves­teg­nen lør­dag for­mid­dag og tra­e­ner ef­ter­føl­gen­de let, in­den søn­da­gen er af­sat til luk­ket tra­e­ning før sa­e­so­nens sid­ste og vig­tig­ste kamp.

Har Jess Thorups trop­per vun­det, sa­et­ter det Brønd­by un­der et mas­sivt pres for at hol­de trit

FO­TO: LARS POUL­SEN

Brønd­by tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger kan me­get nemt få brug for at rå­be lidt af trop­per­ne i sa­e­so­nens to sid­ste og alt­af­gø­ren­de Su­per­liga-kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.