NEDRYK­NINGS­GY­SER

SEN SCOR­ING: Sil­ke­borg ud­lig­ne­de i over­ti­den, da hol­det i af­tes fik 1-1 på ude­ba­ne mod Hels­in­gør i Su­per­liga­ens nedryk­nings­dra­ma

Ekstra Bladet - - SPORT -

Sil­ke­borg ud­lig­ne­de i sid­ste øje­blik mod Hels­in­gør i den vig­ti­ge nedryk­nings­kamp.

’Åhhh Hels­in­gør, vi syn­ger dit navn igen. Krong­borgs dren­ge op­pe fra nord, vi har gang i no­get stort’, lød det fra et yderst ve­l­o­p­lagt hjem­me­pu­bli­kum, da Sil­ke­borg var på be­søg i Nord­s­ja­el­land.

Og langt hen ad vej­en så det da og­så ud til, at Kron­borgs dren­ge fra Hels­in­gør var i gang med en stor kamp, men fan­se­nes for­håb­nin­ger blev slå­et i styk­ker til al­ler­sidst i kam­pen, da Gustaf Nils­son sik­re­de Sil­ke­borg et uaf­gjort re­sul­tat på 1-1.

Sto­re chan­cer

In­gen af de to hold kun­ne tå­le at ta­be, da Sil­ke­borg mød­te Hels­in­gør hjem­me i hol­de­nes før­ste af to play­of­f­kam­pe om nedryk­ning til 1. di­vi­sion.

Og det var er hel­ler ik­ke no­gen af hol­de­ne, der gjor­de, for det lyk­ke­des li­ge ak­ku­rat for Sil­ke­borg, selv om Hels­in­gør var kam­pens ab­so­lut sta­er­ke­ste hold.

Hels­in­gør hav­de in­den op­gø­ret ik­ke vun­det i de se­ne­ste fi­re kam­pe, men det var ab­so­lut ik­ke til at se på mand­ska­bet, der do­mi­ne­re­de kam­pen li­ge fra star­ten.

Ef­ter ti mi­nut­ters spil­le­tid hav­de et ve­l­o­p­lagt Hels­in­gør-an­greb be­stå­en­de af Ni­co­las Mor­ten­sen og Doug­las Fer­reira al­le­re­de spil­let sig til fle­re sto­re chan­cer.

Ef­ter 21 mi­nut­ter blev duo­ens iha­er­di­ge ind­sats be­løn­net med et pragt­mål fra Doug­las, der flug­te­de bol­den op i hjør­net ude­fra fel­tet, imens Pe­ter Fri­is Jen­sen i Sil­ke­borg-må­let blot kun­ne se hja­el­pe­løst til.

Ef­fek­tiv plan

Sil­ke­borg fik al­drig for al­vor spil­let sig ind i kam­pens før­ste halv­leg, og må­l­man­den hos Hels­in­gør, Mik­kel Bruhn, måt­te kun smi­de sig en en­kelt gang.

Det lig­ne­de på man­ge må­der et hold uden en egent­lig plan – i mod­sa­et­ning til Hels­in­gør, hvor op­skrif­ten var li­ge­så sim­pel, som den var ef­fek­tiv:

Hver gang mulig­he­den bød sig, blev der sendt lan­ge bol­de op imod Hels­in­gø­rs to sta­er­ke an­gri­be­re, der for­må­e­de at ska­be ad­skil­li­ge go­de mu­lig­he­der i kam­pens før­ste halv­leg.

Lagt op til et brag

Midtjy­der­ne kom dog no­get bed­re fra start i an­den halv­leg, hvor kam­pen blev me­re ja­evn­byr­dig, og hvor det lyk­ke­des Sil­ke­borg-for­sva­re­ne at hol­de de me­get vel­spil­len­de an­gri­be­re fra Hels­in­gør va­ek fra bol­den.

Sil­ke­borg-an­gri­be­ren Gustaf Nils­son var na­e­sten usyn­lig, men i det 90. mi­nut lyk­ke­des det ham al­li­ge­vel at ud­lig­ne til slut­re­sul­ta­tet på 1-1. Der er der­med lagt op til et brag af en nedryk­nings­kamp, når FC Hels­in­gør kom­mer på be­søg på JYSK park på man­dag. Ta­be­ren ry­ger ud af Su­per­liga­en, og vin­de­ren får en ny chan­ce mod Es­b­jerg.

Hels­in­gør hav­de in­den op­gø­ret ik­ke vun­det i de se­ne­ste fi­re kam­pe, men det var ab­so­lut ik­ke til at se

FO­TO: PHI­LIP DA­VA­LI

Dra­ma Vla­di­mir Ro­dic fra fra Sil­ke­borg IF og Pa­tri­ck Olsen fra FC Hels­in­gør ka­em­per om bol­den. Den se­ne ud­lig­ning gi­ver Sil­ke­borg et fint ud­gangs­punkt til re­tur­kam­pen på man­dag, hvor det af­gø­res, hvem der ryk­ker ned i 1. di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.