TA­ET PÅ RED­NING

MIRAKU­LØST: Ran­ders er ta­et på over­le­vel­se i Su­per­liga­en, mens Lyng­by ser ud til at skul­le ud i to knald el­ler fald-kam­pe, hvor der er op mod 15 mio. kr. på spil

Ekstra Bladet - - SPORT -

Ran­ders er ta­et på at red­de su­per­liga­li­vet oven på en ka­o­tisk sa­e­son. 2-1 sej­ren over Lyng­by på ude­ba­ne ef­ter­la­der ik­ke den sto­re tro på, at Lyng­by kan ska­be et mira­kel i re­tur­kam­pen på man­dag.

Da Ras­mus Ber­tel­sen i vin­ter­pau­sen blev den tred­je Ran­ders-tra­e­ner i sa­e­so­nen ef­ter Ri­car­do Mo­niz blev spar­ket ud, over­tog klub­man­den re­elt et ’døds­bo’.

Klub­ben ba­lan­ce­re­de på ran­den af et sam­men­brud ef­ter først af­ske­den med Óla­fur Kri­stjáns­son og si­den den kon­tro­ver­si­el­le hol­la­en­der.

Et stort lys­punkt

Men den tid­li­ge­re U19- og chef­scout har imid­ler­tid få­et styr på kronjy­der­ne på re­kord­tid.

Han har i sand­hed og­så få­et gang i ge­or­gi­e­ren Sa­ba Lobzha­nidze. Oven op et ef­ter­år, hvor han blot score­de to mål i Su­per­liga­en, har for­å­ret va­e­ret helt for­ry­gen­de for kant­spil­le­ren.

Sa­ba Lobzha­nidze brag­te Ran­ders i front med sin 10. scor­ing i for­å­ret, da han ud­nyt­te­de Mik­kel Kal­le­sø­es fi­ne for­ar­bej­de. Fak­tisk er det kun Brønd­bys Ka­mil Wilczek, der har sco­ret fle­re for­års­mål end ge­or­gi­e­ren.

Ran­ders er i sand­hed ble­vet Lyng­bys skra­ek­mod­stan­der i Su­per­liga­en.

Lyng­by har nu tabt tre og spil­let én uaf­gjort mod kronjy­der­ne i den­ne sa­e­son. Kig­ger man la­en­ge­re til­ba­ge i hi­sto­ri­ebø­ger­ne er der in­gen sej­re at fin­de i de se­ne­ste 17 ind­byr­des op­gør.

Hang ik­ke sam­men

I af­tes i Lyng­by var der bå­de vilj­en, men­ta­li­te­ten og fod­bold­fa­er­dig­he­der­ne til for­skel på de to mand­ska­ber.

Ran­ders vil­le og kun­ne mest, mens Lyng­by slet ik­ke hav­de ev­ner­ne.

Alt hvad de blåkla­ed­te spil­le­re fo­re­tog sig var re­elt uden et slut­pro­dukt. Der blev af­slut­tet i ’blin­de’ langt ude­fra, li­ge som an­grebs­spil­let slet ik­ke hang sam­men. Tho­mas Nør­gaards spil­le­re hav­de og­så sto­re pro­ble­mer med den fy­si­ske spil­lestil, som Ran­ders prak­ti­se­rer.

Midt­stop­per Kas­per Eng­hardt sluk­ke­de re­elt ly­set for Lyng­by med scor­in­gen til 2-0. Et mål af den vel­spil­len­de stop­per, der med stor sand­syn­lig­hed sik­rer en ny sa­e­son i lan­dets bed­ste ra­ek­ke.

Mi­cha­el Lumb fik re­du­ce­ret til 1-2 på et skud fra kan­ten af fel­tet mod slut­nin­gen.

Men det vir­ke­de kun som en kos­me­tisk scor­ing af ven­stre­ba­ck­en. Mens Ran­ders ser ud til at gå på fe­rie på man­dag, skal Lyng­by ud i to kam­pe om over­le­vel­se i Su­per­liga­en mod num­mer tre fra 1. di­vi­sion (Vi­borg, Vend­sy­s­sel el­ler HB Kø­ge).

Mi­li­o­ner på spil

I de kam­pe står der man­ge mil­li­o­ner på spil for Lyng­by, der for blot tre må­ne­der si­den blev red­det fra kon­kurs.

I de to af­gø­ren­de kam­pe står der for­ment­lig et sted mel­lem 10-15 mil­li­o­ner kro­ner på spil.

Det er den vold­som­me for­skel på at spil­le Su­per­liga og 1. di­vi­sion.

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Vig­tig sejr Det har set sort ud for Ran­ders FC i den­ne sa­e­son, men nu kan kronjy­der­ne må­ske snart ån­de let­tet op. Ran­ders står nu med de bed­ste kort på hån­den in­den re­tu­ro­p­gø­ret på man­dag, hvor den sam­le­de vinder er red­det.

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Ras­mus Ber­tel­sen har få­et styr på kronjy­der­ne på re­kord­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.