ÅBENT SLAGSMÅL MEL­LEM UE­FA OG FI­FA

Ekstra Bladet - - SPORT - Jan Jen­sen

tid­li­ge­re ul­me­de un­der HVAD DER over­fla­den er nu brudt ud i lys lue. Den in­ter­na­tio­na­le fod­bold­ver­dens to stør­ste gi­gan­ter, UE­FA og FI­FA, er rø­get i åbent slagsmål.

Det er FI­FA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­nos man­ge vil­de og ui­gen­nem­sku­e­li­ge pla­ner, der har få­et UE­FA til at si­ge stop.

si­den med­del­te In­fan­ti­no, FOR KORT TID at et ukendt konsor­ti­um vil be­ta­le 150 mil­li­ar­der kro­ner over 12 år til en ny na­tion-tur­ne­ring og et nyt klub-VM. Men på et mø­de i Ly­on ons­dag i for­bin­del­se med Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len sat­te UE­FA fo­den ned.

Idéen om et nyt klub-VM gør ondt på UE­FA-bos­ser­ne, der i Cham­pions Le­ague har et af fod­bol­dens stør­ste gul­da­eg. Det skal der ik­ke pil­les ved. Og i for­vej­en er den in­ter­na­tio­na­le fod­bold­ka­len­der spa­ek­ket med kam­pe.

Ly­on delt­og re­pra­e­sen­tan­ter PÅ MØ­DET I for de eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, for spil­ler­ne og for de eu­ro­pa­ei­ske liga­er. I en fa­el­les ud­ta­lel­se skri­ver UE­FA, at der er bred enig­hed om at ta­ge af­stand fra he­le pro­ces­sen.

Isa­er på grund af den ha­stig­hed, In­fan­ti­no for­sø­ger at ma­se si­ne pla­ner igen­nem med, og for­di der ik­ke er gen­nem­sku­e­lig­hed. For ek­sem­pel vil In­fan­ti­no ik­ke forta­el­le, hvem det er, der vil be­ta­le de 150 mil­li­ar­der kro­ner.

Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger IFØL­GE er der fle­re år­sa­ger til In­fan­ti­nos kis­sejav: FI­FA mang­ler ind­ta­eg­ter. VM hvert fjer­de år er ik­ke nok til at fylde pen­ge­kas­sen. Her er UE­FA bed­re kø­ren­de med et EM hvert fjer­de år og de år­li­ge pen­ge­ma­ski­ner, Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague.

En an­den grund er, at det hem­me­li­ge konsor­ti­um har sat en frist på til­bud­det om de 150 mil­li­ar­der. Den ud­lø­ber til­sy­ne­la­den­de i da­ge­ne om­kring FI­FA’s kon­gres 13. ju­ni i Moskva.

i den rus­si­ske ho­ved­stad PÅ DAGS­OR­DE­NEN er i øv­rigt et an­det af In­fan­ti­nos vil­de for­slag. Han vil ha­ve kon­gres­sens vel­sig­nel­se til at nedsa­et­te en hur­tig­t­ar­bej­den­de ar­bejds­grup­pe, der skal se på mulig­he­den for at ud­vi­de VM i Qa­tar i 2022 fra 32 til 48 hold.

sam­men­ha­eng mel­lem de ER DER EN man­ge for­slag? Ja. Al­le hand­ler blandt an­det om at ge­ne­re­re fle­re pen­ge til FI­FA’s pen­ge­kas­se.

Men fle­re kam­pe og fle­re og stør­re tur­ne­rin­ger er ik­ke ens­be­ty­den­de med bed­re fod­bold. Spil­ler­ne bli­ver slid­te, og per­son­ligt tror jeg ik­ke, at fod­bold­fans fin­der det syn­der­ligt

Idéen om et nyt klub-VM gør ondt på UE­FA-bos­ser­ne, der i Cham­pions Le­ague har et af fod­bol­dens stør­ste gul­da­eg. Det skal der ik­ke pil­les ved

in­ter­es­sant at se en ra­ek­ke min­dre na­tio­ner el­ler klubhold fra fjer­ne lan­de spil­le i di­ver­se op­pu­ste­de slut­run­der.

det ik­ke af, at In­fan­ti­no BED­RE BLI­VER spil­ler med for­da­ek­te kort. Det pis­ser i den grad de eu­ro­pa­ei­ske le­de­re af. Pra­esi­den­ten for de eu­ro­pa­ei­ske liga­er, Lars-Chri­ster Ols­son, har for ny­ligt sagt, at In­fan­ti­nos frem­gangs­må­de min­der om FI­FA’s pro­ble­ma­ti­ske for­tid:

– Vi op­le­ver dår­lig kom­mu­ni­ka­tion og en be­vidst ma­ni­pu­la­tion af den må­de, som FI­FA pra­e­sen­te­rer for­sla­ge­ne på. At kom­me med en 12-år­s­plan med mang­len­de in­for­ma­tion og stor usik­ker­hed ly­der for mig som en då­se fyldt med orm.

blot vi­de­re. IN­FAN­TI­NO BUL­DRER

Pla­nen er, at VM for klubhold skal af­vik­les i ju­ni må­ned hvert fjer­de år. Før­ste gang i 2021. 24 hold skal del­ta­ge. Eu­ro­pa får 12 hold med, Sy­da­me­ri­ka fi­re el­ler fem. Re­sten af ver­den må de­les om de sid­ste plad­ser.

Lok­kema­den: En ga­ran­tisum på mindst 18 mil­li­ar­der kro­ner pr. tur­ne­ring. FI­FA skal eje 51 pro­cent af tur­ne­rin­gen. In­ve­sto­rer­ne re­sten.

Re­sul­tat: De stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa og Sy­da­me­ri­ka bli­ver end­nu ri­ge­re, end de er i dag. En to­tal ska­evvrid­ning af klub­fod­bol­den.

ud til, at In­fan­ti­no kan OG DET SER bry­de det bil­le­de af sam­let eu­ro­pa­ei­sk mod­stand, som UE­FA for­sø­ger at sa­el­ge.

I sid­ste uge in­vi­te­re­de FI­FA-pra­esi­den­ten stor­klub­ber­ne Man­che­ster Uni­ted, Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Man­che­ster Ci­ty, Ju­ven­tus, PSG og Bay­ern Mün­chen til et pri­vat mø­de i Zürich.

Her for­tal­te In­fan­ti­no om si­ne mul­ti­mil­li­ard-pla­ner, og si­den har Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid ud­trykt in­ter­es­se for et nyt klub-VM. Bli­ver det en re­a­li­tet, na­er­mer vi os en luk­ket rig­mands­tur­ne­ring, som vi ken­der det fra ame­ri­kansk sport.

konsor­ti­um be­står DET HEM­ME­LI­GE til­sy­ne­la­den­de af den ja­pan­ske SoftBank, den ki­ne­si­ske kon­cern Ali­ba­ba, som i for­vej­en er FIFAsponsor, samt af stats­li­ge in­ve­ste­rings­fon­de i Sau­di-Ara­bi­en og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter.

lan­de bru­ger DE TO SIDST­NA­EVN­TE man­ge kra­ef­ter på at un­der­mi­ne­re Qa­ta­rs VM i 2022. I det lys skal man mu­lig­vis se for­sla­get om at ud­vi­de VM fra 32 til 48 lan­de.

En så­dan ud­vi­del­se kan Qa­tar ik­ke mag­te ale­ne. Fle­re lan­de i re­gio­nen må tra­e­de hja­el­pen­de til. Men igen spil­ler In­fan­ti­no med for­da­ek­te kort. Det er li­ge før, at jeg sav­ner Sepp Blat­ter.

FO­TO: MAR­TIN RUGGIERO OG RONALD ZAK/AP FO­TO: FRANCOIS MORI/AP

Gi­an­ni In­fan­ti­no (FI­FA) og Alek­s­an­der Ce­fe­rin (UE­FA) er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den. An­to­i­ne Gri­ez­mann sen­der bol­den i kas­sen til 2-0. I ly af Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len mel­lem At­le­ti­co Madrid og Mar­seil­le ons­dag i Ly­on send­te UE­FA’s le­del­se en bredsi­de af...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.