OVERVURDERET

IN­GEN MIRAKLER: Om et løb el­ler to in­tro­du­ce­rer Haas sin før­ste stør­re op­da­te­ring af ra­ce­ren, men så skal man hel­ler ik­ke til­la­eg­ge nye dim­ser me­re va­er­di, me­ner team­che­fen

Ekstra Bladet - - SPORT - Jo­nas Hüt­tel hut@eb.dk

BAR­CE­LO­NA (Ek­stra Bla­det): Sid­ste sa­e­son tog Re­naults fa­brik­s­team et mar­kant skridt frem i hol­de­nes in­ter­ne hak­ke­or­de­nen ef­ter sto­re, ae­ro­dy­na­mi­ske aen­drin­ger til Stor­bri­tan­ni­ens Grand Prix i juli på Sil­ver­sto­ne.

Men det er så for­ment­lig og­så se­ne­ste gang, at en op­gra­de­rings-pak­ke har vist sig SÅ ef­fek­tiv, at al­le kun­ne se det umid­del­bart på tid­stav­len. Se på sid­ste we­e­kends grand­prix i Spa­ni­en. Her lo­ve­de isa­er McLa­ren et ka­em­pe skridt fremad. Iføl­ge Fer­nan­do Alonso le­ve­re­de pak­ken som for­ven­tet, men tea­met var nu sta­dig lang­som­me­re end bå­de Haas og Re­nault.

– De er overvurderet ef­ter min me­ning. Al­le hav­de op­gra­de­rin­ger med, som skul­le gø­re dem mindst et halvt se­kund hur­ti­ge­re, og ik­ke me­get aen­dre­de sig i ran­ge­rin­gen. Og vi hav­de in­gen­ting med, skal du vi­de, sag­de Haas-team­chef Günt­her Ste­i­ner til Ek­stra Bla­det i Spa­ni­en.

– Ef­ter min me­ning hja­el­per op­gra­de­rin­ger, men ik­ke på sam­me magi­ske må­de som i 70’er­ne el­ler 80’er­ne, hvor tek­no­lo­gi­en ik­ke var så avan­ce­ret. Det er dyg­ti­ge folk, som sid­der med det her, og de mis­ser ik­ke no­get i fjor, som li­ge plud­se­lig gi­ver os et halvt se­kund nu, fastslog han.

In­gen vil­de aen­drin­ger

Of­te er det hi­sto­ri­en om, hvor­dan en fjer blev til fem høns:

Fin­der de ae­ro­dy­na­mi­ske ud­vik­le­re på mo­del­len i vind­t­un­ne­len et frem­skridt på en tien­de­del af et se­kund, bli­ver det hur­tigt til to tien­de­de­le ved kaf­fe­ma­ski­nen.

Som bli­ver for­doblet til 0,4 se­kun­der, når en ae­ro­dy­na­misk in­ge­ni­ør for før­ste gang mø­der en løbsin­ge­ni­ør. Og så ven­ter der plud­se­lig et skridt frem på 0,8 se­kun­der, når kø­rer­ne hø­rer om de nye dim­ser for før­ste gang.

Haas F1 Team med­brin­ger sin før­ste stør­re op­gra­de­ring om et løb el­ler to. Må­ske al­le­re­de i Mo­na­co, men for­ment­lig sna­re­re i Ca­na­da el­ler Frank­rig.

Un­der den­ne uges test fik man et glimt af kom­men­de aen­drin­ger, der by­der på blandt an­det en aen­dret na­e­se og mo­di­fi­ka­tio­ner på frontvin­gens si­der. Tea­met for­ven­ter at kun­ne hol­de trit i ud­vik­lings­kaplø­bet, selv om det ik­ke med­brin­ger nye de­le så hyp­pigt som nog­le af kon­kur­ren­ter­ne.

– For­hå­bent­lig gi­ver den os no­get, men jeg for­ven­ter ik­ke, at tin­ge­ne aen­drer sig helt vildt. Som du kan se, har an­dre med­bragt de­res op­gra­de­rin­ger uden at fin­de en mas­se tid.

– I det mind­ste gi­ver det og­så no­get selv­til­lid, når vi ik­ke be­hø­ver at skul­le ud og fin­de et halvt se­kund for at bi­be­hol­de vo­res po­si­tion, sag­de Ke­vin Magnus­sen i Bar­ce­lo­na.

In­gen be­kym­ring

Un­der ugens test prø­ve­de beg­ge Haas-kø­re­re og­så det nye ly­se­rø­de hy­per­soft-da­ek for før­ste gang. Det kom­mer i brug til grand­prixet om en uge i Mo­na­co.

Bå­de Ro­main Grosje­an og Ke­vin Magnus­sen blev no­te­ret for fjer­de­hur­tig­ste tid på de­res respek­ti­ve test­da­ge. Dan­ske­ren var hur­ti­ge­re in­ter­nt hos Haas, men der blev ge­ne­relt kørt hur­ti­ge­re ti­der om ons­da­gen sam­men­lig­net med tirs­dag.

Til gen­ga­eld nå­e­de Magnus­sen va­e­sent­ligt fa­er­re om­gan­ge. Halvan­den ti­me in­de i ef­ter­mid­da­gens ses­sion blev han bedt om at par­ke­re ra­ce­ren på grund af et pro­blem med bi­lens luft­tryk-sy­stem. I går twe­e­te­de dan­ske­ren, at det tek­ni­ske pro­blem ik­ke var no­get, der vak­te be­kym­ring.

Ef­ter min me­ning hja­el­per op­gra­de­rin­ger, men ik­ke på sam­me magi­ske må­de som i 70’er­ne el­ler 80’er­ne

FO­TO: IMAGO SPORT/ALL OVER PRESS

Tid til test 129 om­gan­ge blev det til for Ke­vin Magnus­sens uhel­di­ge team­kam­me­rat, Ro­main Grosje­an, i Haas-ra­cer num­mer 8 tirs­dag. Fransk­man­den kør­te 1.18,449 på hy­per­soft. Red Bull top­pe­de på te­stens før­ste dag, og Mer­ce­des på den an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.