Det va­er­ste jeg har set: Ver­dens­stjer­ne smadrer dom­mer­stol

Ekstra Bladet - - SPORT - MOR­TEN KIERSGAARD ES­PER­SEN mke@eb.dk

Hun er tid­li­ge­re ver­den­set­ter og er i øje­blik­ket num­mer fem på ver­dens­rang­li­sten, men ons­dag op­før­te ten­nis­stjer­nen Ka­ro­li­na Plisko­va sig på in­gen må­de som en stor spil­ler ved WTA-tur­ne­rin­gen i Rom.

Ef­ter ne­der­la­get i tre sa­et til gra­e­ske Ma­ria Sak­ka­ri var hun helt som nor­malt frem­me ved net­tet og gi­ve hånd til mod­stan­de­ren, men dom­me­ren vil­le hun ik­ke gi­ve hån­den.

I ste­det valg­te tjek­ken at smadre sin ketsjer ind i dom­mer­sto­len ik­ke ba­re en, men he­le tre gan­ge, så der end­te med at va­e­re et ka­em­pe hul. År­sa­gen til tjek­kens vre­de skal fin­des i en bold ved stil­lin­gen 5-5 i tred­je sa­et.

Her spil­le­de hun sig til for­del i eget ser­ve­par­ti, da hun smas­he­de bol­den helt ned i hjør­net. Men linjedom­me­ren så bol­den som ude, og ho­ved­dom­me­ren kun­ne ik­ke fin­de ma­er­ket, da hun kom på ba­nen. Der­fra gik det ned ad bak­ke for en fru­stre­ret Plisko­va, der tab­te par­ti­et og ef­ter­føl­gen­de kam­pen, hvor­ef­ter hun alt­så smadre­de dom­me­rens stol.

Ka­ran­ta­e­ne i sig­te

Plisko­va selv har end­nu ik­ke kom­men­te­ret episo­den, men på Twit­ter ta­ger hen­des sø­ster af­stand – ik­ke fra smadrin­gen af sto­len, men fra dom­me­rens pra­e­sta­tion.

’Det er det va­er­ste, jeg har set, og jeg hå­ber al­drig, at den da­me, Mar­ta Mrozin­ska, vil døm­me en kamp med mig el­ler Ka­ro­li­ne igen’, skri­ver Kristy­na Plisko­va, der selv er ten­nis­spil­ler.

Det var i juli 2017, at Plisko­va over­tog før­ste­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten, og hun hav­de den og­så ved års­skif­tet til 2018, in­den Si­mo­na Ha­lep og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på skift over­tog tro­nen.

Plisko­va har de se­ne­ste uger va­e­ret i bå­de se­mi­fi­na­len i Madrid og i fi­na­len i Stutt­g­art, så ne­der­la­get i an­den run­de i Rom er no­get af en skuf­fel­se for tjek­ken, der nu kan se frem til en bø­de. Og hvem ved, om der ik­ke og­så ven­ter ka­ran­ta­e­ne for den gro­te­ske op­før­sel.

Jeg hå­ber al­drig, at den da­me vil døm­me en kamp med mig el­ler Ka­ro­li­ne igen

FO­TO: ROB PRANGE/REX

Al­le­re­de in­den hun gik helt amok, var Ka­ro­li­na Plisko­va op­pe at top­pes med dom­mer­ne i Rom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.