VELKOMMEN HJEM – DU ER ANHOLDT

DER BLEV HOLDT LAV PRO­FIL: Den 64-åri­ge Brit­ta Ni­el­sen fløj tors­dag af­ten fra Syd­afri­ka, mel­lem­lan­de­de i Do­ha og an­kom i går til Kø­ben­havns Luft­havn

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - LINETTE KRØGER JESPERSEN JO­NAS SKOV NI­EL­SEN ASTRID MORTENSEN linette@eb.dk; skov@eb.dk; amo@eb.dk

Den svin­del­sig­te­de Brit­ta Ni­el­sen var til­ba­ge på dansk jord i går, ef­ter hun tors­dag var ble­vet løsladt af dom­me­ren i ret­ten i Rand­burg i Syd­afri­ka.

Hun lan­de­de kort før klok­ken 13 i Kø­ben­havns Luft­havn, hvor hun blev er­kla­e­ret for anholdt.

Fly­et fra Qa­tar Airways blev taxi­et ind til C-ga­ten og tømt for al­min­de­li­ge pas­sa­ge­rer, før Brit­ta Ni­el­sen kom ud af fly­et som den sid­ste es­kor­te­ret af uni­for­me­ret po­li­ti. Hun var iført mørkt tøj og på fød­der­ne de sam­me cro­cs, som hun og­så hav­de på i ret­ten i Syd­afri­ka.

Kap­ta­j­nen kun­ne da godt ha­ve for­talt os, at vi hav­de en ken­dis om bord

Nog­le me­ter bag hen­de – med po­li­ti­folk imel­lem – kom hen­des 38-åri­ge mand­li­ge med­sig­te­de.

De to blev ik­ke ført ind i ga­ten som de an­dre pas­sa­ge­rer, men bragt ned på for­plad­sen, hvor der ven­te­de tre bi­ler, her­un­der en sort kas­se­vogn. Det he­le fo­re­gik me­get diskret, og der blev og­så holdt lav pro­fil un­der sel­ve flyv­nin­gen. Ek­stra Bla­det tal­te med tre for­skel­li­ge pas­sa­ge­rer, der ik­ke hav­de be­ma­er­ket, at de hav­de flø­jet med den me­get om­tal­te kvin­de.

Glimt i øjet

– Kap­ta­j­nen kun­ne da godt ha­ve for­talt os, at vi hav­de en ken­dis om bord, sag­de Thomas Pal­le­sen med et glimt i øjet.

Iføl­ge Pi­et du Ples­sis, der er di­rek­tør i BDK At­tor­neys, og som re­pra­e­sen­te­re­de Brit­ta Ni­el­sen ved rets­mø­det i Rand­burg, let­te­de Brit­ta Ni­el­sen og hen­des med­sig­te­de fra Jo­han­nes­burg med kurs mod Do­ha tors­dag klok­ken 21 syd­afri­kansk tid. Her hav­de de iføl­ge ad­vo­ka­ten en kort ven­te­tid, før de fløj vi­de­re mod Kø­ben­havn.

– Ef­ter at rets­mø­det var over­stå­et, tog de di­rek­te i luft­hav­nen. En af mi­ne an­sat­te fulg­te dem der­ud. Her blev de mødt af dan­ske be­tjen­te, der har es­kor­te­ret dem vi­de­re mod Dan­mark. De fik kaf­fe og no­get mad i luft­hav­nen. Alt var helt ro­ligt. Ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne er de gla­de for at rej­se hjem nu, sag­de ad­vo­kat Pi­et du Ples­sis.

Den 64-åri­ge kvin­de for­lod i prin­cip­pet Syd­afri­ka som en fri kvin­de. På den må­de und­gik man at skul­le igen­nem ju­ra­en om ud­le­ve­rings­reg­ler, som kun­ne ha­ve truk­ket ud.

Re­elt hav­de Brit­ta Ni­el­sen dog sel­skab af re­pra­e­sen­tan­ter fra dansk po­li­ti på rej­sen.

FO­TO: KENNETH MEYER

Det gav ak­ti­vi­tet ved bag­mand­spo­li­tiets ho­ved­kvar­ter ved Teg­l­hol­men i Kø­ben­havn, da Brit­ta Ni­el­sen blev kørt ind til af­hø­ring.

FO­TO: OLE STE­EN

Tors­dag sad Brit­ta Ni­el­sen for­an en syd­afri­kansk dom­mer, i dag sid­der hun for­an en dansk.

FO­TO: MOGENS FLINDT

Til­ba­geBrit­ta Ni­el­sen lan­de­de i går i Kø­ben­havns Luft­havn. Tu­ren fra Syd­afri­ka gik via Do­ha.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.