Hvor er pen­ge­ne Brit­ta

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. -

Ek­stra Bla­det har do­ku­men­te­ret i ad­skil­li­ge ar­tik­ler, at Brit­ta Ni­el­sen har haft et for­brug, der ik­ke stem­mer overens med hen­des ind­ta­egt på 27.434 kro­ner om må­ne­den.

Hen­des bil­park har blandt an­det in­klu­de­ret en om­byg­get Man-last­bil, en Re­nault Ma­ster-he­stecam­per, en BMW X5, en Au­di A3, en VW Tou­ran,en Land Rover De­fen­der og to Ran­ge Rovers.

Der­u­d­over har Brit­ta Ni­el­sen købt en øde­gård i Sve­ri­ge, dy­re smyk­ker, et føl til 175.000 kro­ner og hav­de 300.000 kro­ner lig­gen­de i kon­tan­ter, da hun blev anholdt i Syd­afri­ka.

Helt us­and­syn­ligt

Og så har den med­sig­te­de mand iføl­ge bag­mand­spo­li­ti­et mod­ta­get pen­ge­over­førs­ler og ak­ti­ver til en va­er­di af 3,66 mil­li­o­ner fra Brit­ta Ni­el­sen over en år­ra­ek­ke.

Til ven­ner og be­kend­te har Brit­ta Ni­el­sen blandt an­det for­kla­ret de sto­re ind­køb med, at hun hav­de ar­vet pen­ge­ne fra sin af­dø­de mand. En for­kla­ring, som en af man­dens tid­li­ge­re ven­ner har af­vist over for Ek­stra Bla­det som helt us­and­syn­lig.

I jag­ten på va­er­di­er har Bo­ris Fre­de­rik­sen al­le­re­de be­slag­lagt fle­re ejen­dom­me samt Brit­ta Ni­el­sens pri­va­te kon­ti og hen­des pen­sions­op­spa­ring, men i run­de tal mang­ler der sta­dig 100 mil­li­o­ner – mindst. For til­ba­ge­be­ta­lings­kra­vet til Brit­ta Ni­el­sen er på grund af ren­ter ste­get til 122.751.069, så et af de ube­sva­re­de spørgs­mål i den spek­taku­la­e­re sag er sta­dig: Hvor er pen­ge­ne, Brit­ta? cno chh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.