Stil­les for en dom­mer i dag

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - CARSTEN NORTON CASPER HJORTH cno@eb.dk; chh@eb.dk

Ef­ter sin før­ste nat på dansk jord si­den slut­nin­gen af sep­tem­ber bli­ver Brit­ta Ni­el­sen stil­let for en dansk dom­mer i dag klok­ken ti.

Grund­lovs­for­hø­ret mod kvin­den hol­des i Ret­ten på Fre­de­riks­berg, hvor en an­kla­ger for­ven­tes at kra­e­ve kvin­den va­re­ta­egts­fa­engs­let, mens den sig­te­de og hen­des for­sva­rer, Ni­ma Na­bipour, får mu­lig­hed for at for­hol­de sig til sig­tel­ser­ne mod hen­de.

Skat blev ad­va­ret

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­dens sig­tel­se har Brit­ta Ni­el­sen i pe­ri­o­den 20022018 be­gå­et un­der­sla­eb for ik­ke un­der 111 mio. kro­ner i So­ci­alsty­rel­sen, hvor hun var an­sat i over 40 år. Pen­ge­ne, som kom­mer fra så­kald­te sats­pul­je­mid­ler, skal hun iføl­ge sig­tel­sen ha­ve ka­na­li­se­ret over på sin pri­va­te kon­to.

For seks år si­den blev bag­mand­spo­li­ti­et ad­va­ret om, at der var fo­re­ta­get en ra­ek­ke mista­en­ke­li­ge transak­tio­ner fra en kon­to i So­ci­a­log In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et til kon­ti, der til­hø­rer Brit­ta Ni­el­sen. Ad­vars­len fra 2012 dre­je­de sig om i alt fem mil­li­o­ner kro­ner, som blev over­ført til den ho­ved­mista­enk­tes pri­vat­kon­to og en er­hvervs­kon­to til et stut­te­ri, som den 64åri­ge er in­de­ha­ver af. Bag­mand­spo­li­ti­et varsko­e­de Skat, men fo­re­tog sig ik­ke yder­li­ge­re, og Brit­ta Ni­el­sen kun­ne fort­sa­et­te sin for­mode­de svin­del frem til i år.

Den sig­te­de kvin­de er for­melt er­kla­e­ret kon­kurs, så det er ad­vo­kat Bo­ris Fre­de­rik­sen fra Kam­me­rad­vo­ka­tens op­ga­ve at op­dri­ve så man­ge va­er­di­er som mu­ligt, så mil­li­onkra­vet fra So­ci­alsty­rel­sen kan da­ek­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.