BRIT­TA HOL­DER

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - LINETTE KRØGER JESPERSEN linette@eb.dk

Brit­ta Ni­el­sens for­svar­sad­vo­kat Ni­ma Na­bipour tal­te i går med sin kli­ent i et par ti­mer hos SØIK på Teg­l­hol­men.

– Hun har det ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne gan­ske fint. Hun er selv­føl­ge­lig lidt tra­et og kun­ne godt ta­en­ke sig at hvi­le sig.

Ef­ter­for­sker­ne tal­te hun dog ik­ke med.

– Vi øn­ske­de på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke at af­gi­ve for­kla­ring til sa­gen. Det, sy­nes vi, var for tid­ligt.

– Kom­mer det og­så til at va­e­re til­fa­el­det ved grund­lovs­for­hø­ret?

– Det må ti­den vi­se. Nu har vi et stort ar­bej­de på

Hun har ik­ke va­e­ret på flugt. Hun har rig­tig ger­ne vil­let til­ba­ge til Dan­mark

kon­to­ret med at for­be­re­de os på grund­lovs­for­hø­ret, la­e­se sags­ak­ter igen­nem og gen­nem­gå det med min kli­ent for så at fin­de ud af, hvor­dan vi skal for­hol­de os til sel­ve sig­tel­sen og og­så i for­hold til spørgs­må­let om, hvor­vidt man vil ud­ta­le sig el­ler ej, si­ger ad­vo­ka­ten.

Ik­ke på flugt

Iføl­ge for­sva­re­ren har det he­le va­e­ret pla­nen, at Brit­ta Ni­el­sen ger­ne vil­le hjem.

– For hun har ik­ke va­e­ret på flugt. Hun har rig­tig ger­ne vil­let til­ba­ge til Dan­mark. Hun vid­ste og­så ba­re, at hvis hun mød­te op hos po­li­ti­et el­ler i luft­hav­nen for at kom­me hjem, så vil­le hun må­ske gå en uvis frem­tid i mø­de i Syd­afri­ka og sid­de i et syd­afri­kansk fa­engsel på ube­stemt tid un­der vil­kår, som vi ik­ke rig­tig ken­der no­get til, si­ger han.

Fak­tum er dog, at Brit­ta Ni­el­sen blev anholdt i en lej­lig­hed i Jo­han­nes­burg, men alt­så al­li­ge­vel fik en hur­tig hjem­tur til Dan­mark.

FO­TO: JENS DRESLING

Ni­ma Na­bipour er for­sva­rer for Brit­ta Ni­el­sen. Ud­over at va­e­re jurist er han og­så ud­dan­net sku­e­spil­ler og har blandt me­get an­det med­vir­ket i DR-se­ri­en ’Som­mer’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.