Her er Brittas ba­ne­mand

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - THOMAS GÖSTA SVENSSON JO­NAS SKOV NI­EL­SEN PER MATHIESSEN CAMILLA MARIE NI­EL­SEN tgs@eb.dk skov@eb.dk pma@eb.dk ca­ma@eb.dk

Det var den gar­ve­de of­fi­cer fra In­ter­pol, Wil­lem Ja­co­bus van der He­e­ver, der 5. novem­ber fik anholdt den vel nok mest ef­ter­søg­te dan­ske kvin­de i ny­e­re tid, 64-årig Brit­ta Ni­el­sen, som er sigtet for at svind­le for mindst 111 mio. kro­ner.

Og det var selv­sam­me van der He­e­ver, der 30. ok­to­ber og­så fik anholdt den 38-åri­ge med­sig­te­de i sa­gen.

Rets­do­ku­men­ter­ne

Det frem­går af of­fi­ci­el­le do­ku­men­ter fra ret­ten i Syd­afri­ka. Do­ku­men­ter­ne be­skri­ver den skrift­li­ge af­ta­le om at over­le­ve­re Brit­ta Ni­el­sen og den med­sig­te­de til Dan­mark, som tors­dag blev ind­gå­et i ret­ten i Syd­afri­ka.

Brit­ta Ni­el­sen blev anholdt i Jo­han­nes­burgs svar på Wall Stre­et, om­rå­det Sandt­on klok­ken 05.30 dansk tid, hvor hun op­holdt sig i en lej­lig­hed. Ved an­hol­del­sen var hå­ret blev far­vet sort, og hun hav­de 320.000 kro­ner i kon­tan­ter i lo­kal va­lu­ta.

I et hånd­skre­vet do­ku­ment til ret­ten skri­ver van der He­e­ver – un­der ed – blandt an­det, at han si­den den 20 .ok­to­ber har va­e­ret In­ter­pols in­ve­sti­ga­tion of­fi­cer på sa­gen om Brit­ta's ud­le­ve­ring til Dan­mark. Og til­fø­jer:

’Den 5.11.2018 ar­re­ste­re­de jeg den mista­enk­te An­na Brit­ta Tro­els­gaard Ni­el­sen i an­lig­gen­de om ud­le­ve­ring’.

I sam­me sags­map­pe står der i en er­kla­e­ring skre­vet af den med­sig­te­des syd­afri­kan­ske for­svar­sad­vo­ka­ter, at den 38-åri­ge mand ved sin an­hol­del­se i Jo­han­nes­burg In­ter­na­tio­na­le luft­havn blev pra­e­sen­te­ret for en ar­re­stor­dre fra de dan­ske myn­dig­he­der. Herom står der: ’30.ok­to­ber blev vo­res kli­ent ar­re­ste­ret af et med­lem af In­ter­pol, en War­rant of­fi­cer van der He­e­ver.’

Ek­stra Bla­dets ud­send­te hold i Syd­afri­ka har mødt van der He­e­ver, der har en ka­rak­te­ri­stisk guld­tand i mun­den, ved fle­re lej­lig­he­der den se­ne­ste uges tid.

Ek­stra Bla­det for­søg­te og­så ef­ter rets­mø­det i Kemp­ton Park Magi­stra­te Court, hvor den 38-åri­ge ha­e­le­ri­sig­te­de end­te med at bli­ve ud­le­ve­ret til Dan­mark, at få en kom­men­tar, men her lød det igen fra van der He­e­ver:

– In­gen kom­men­tar.

FO­TO: TORBJÖRN SELANDER

Her ses In­ter­po­lof­fi­ce­ren van der He­e­ver, der ar­re­ste­re­de bå­de Brit­ta Ni­el­sen og den 38-åri­ge med­sig­te­de i svin­del­sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.