Mystik om an­hol­del­sen

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - JO­NAS SKOV NI­EL­SEN skov@eb.dk

JO­HAN­NES­BURG (Ek­stra Bla­det):

Der er op­stå­et en op­sigtsva­ek­ken­de splid blandt de syd­afri­kan­ske myn­dig­he­der, ef­ter at Brit­ta Ni­el­sen man­dag blev anholdt i den syd­afri­kan­ske mil­li­onby Jo­han­nes­burg.

Man­dag op­ly­ste syd­afri­kansk po­li­ti, at Brit­ta Ni­el­sen blev anholdt i den eks­klu­si­ve for­stad Sandt­on.

Over­ra­sken­de svar

Men da Ek­stra Bla­det ef­ter tors­da­gens rets­mø­der, hvor Brit­ta Ni­el­sen og en 38-årig ha­e­le­ri­sig­tet blev ud­le­ve­ret, tal­te med an­kla­ger Johan J du Toit og spurg­te, hvor den 64-åri­ge dan­sker blev på­gre­bet, kom der et over­ra­sken­de svar:

– Hun blev anholdt Mon­teca­si­no Ho­tel.

Mon­teca­si­no er et enormt ho­tel-, ka­si­no– og klubkom­pleks i om­rå­det Fourways, der er en del Sandt­on.

Mon­teca­si­no rum­mer tre for­skel­li­ge ho­tel­ler, men in­gen af dis­se ho­tel­ler går dog un­der nav­net 'Mon­teca­si­no Ho­tel'.

Ek­stra Bla­det be­søg­te om­rå­det, men in­gen af de an­svar­li­ge på de tre ho­tel­ler vil­le be­kra­ef­te, at dan­ske­ren var ble­vet anholdt hos dem.

Ek­stra Bla­det kon­tak­te­de i ste­det che­fen for det syd­afri­kan­ske spe­ci­al­po­li­ti Hawks. I en sms til Ek­stra Bla­det skri­ver ge­ne­ral­løjt­nant God­frey Le­beya:

’Det er ik­ke kor­rekt (at hun blev anholdt på Mon­teca­si­no, på red.). Det var en le­jet lej­lig­hed’, ly­der det kort­fat­tet i sms’en, hvor han alt­så af­vi­ser an­kla­ge­myn­dig­he­dens op­lys­nin­ger.

Han øn­sker ik­ke at forta­el­le, hvor an­hol­del­sen fandt sted, da adres­sen iføl­ge po­li­ti­et er vig­tig i for­bin­del­se med en fort­sat po­li­ti­ef­ter­forsk­ning.

Hvad den ef­ter­forsk­ning kon­kret går ud på, og hvor­for den fort­sa­et­ter ef­ter ud­le­ve­rin­gen af de to dan­ske­re, er uvist.

Syd­afri­kas mi­ni­ster for po­li­ti­et, Bheki Ce­le, be­kra­ef­ter ud­la­eg­nin­gen fra God­frey Le­beya, da Ek­stra Bla­det ta­ler med ham fre­dag for­mid­dag.

– An­hol­del­sen ske­te i Sandt­on i en lej­lig­hed, si­ger han.

FO­TO: OLE STE­EN

Tavs Brit­ta Ni­el­sen tal­te med sin for­sva­rer i fle­re ti­mer i går. I dag mø­der de beg­ge i ret­ten på Fre­de­riks­berg.

FO­TO: TORBJÖRN SELANDER

Her ses van der He­e­ver, da han es­kor­te­rer Brit­ta Ni­el­sen ind på po­li­ti­sta­tio­nen Brook­lyn i Pre­to­ria i Syd­afri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.