Bør­ne­va­ert fun­det død

BLEV KUN 39: Louise Hart blev fun­det død i sit hjem på Vester­bro i Kø­ben­havn i tors­dags

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - JULIE KRAGH jukr@eb.dk

San­ge­r­in­de, sku­e­spil­ler og tv- og ra­diova­ert Louise Hart er død. Hun blev kun 39 år.

Det be­kra­ef­ter hen­des chef, Ra­dio24­syvs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jør­gen Ram­skov, over for Ek­stra Bla­det.

Louise Hart, der op­rin­de­lig var født Hartvigsen, var an­sat på Ra­dio24­syv, hvor hun blandt an­det var va­ert på pro­gram­met ’Nat­te­vag­ten’. Se­ba­sti­an Kle­in, tid­li­ge­re kol­le­ga

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger var det Louise Hart, der blev fun­det i tors­dags på Vester­bro i Kø­ben­havn. I før­ste om­gang blev døds­fal­det be­trag­tet som mista­en­ke­ligt, men po­li­ti­et har ef­ter­føl­gen­de op­lyst til Ek­stra Bla­det, at det ik­ke er til­fa­el­det.

Louise Hart var nok isa­er kendt som tv-va­ert i DR’s bør­ne­pro­gram ’Hul­ter til bul­ter’ på Ra­masjang, hvor hun ar­bej­de­de sam­men med kol­le­ga­en Se­ba­sti­an Kle­in fra 2011.

Han er dybt ulyk­ke­lig over ve­nin­dens død.

– Vi er al­le­sam­men i stor, stor sorg, ly­der det kort­fat­tet til Ek­stra Bla­det.

I be­gyn­del­sen af 2016 blev Louise Hart ramt af en ag­gres­siv form for bryst­kra­eft, der før­te til, at hun fik fjer­net sit ene bryst. Un­der­vejs del­te hun me­get ae­r­ligt ud af de man­ge fø­lel­ser, der fyld­te i lø­bet af for­lø­bet, på sin blog.

Iføl­ge BT, der er i be­sid­del­se af en in­tern mail til me­d­ar­bej­der­ne på Ra­dio24­syv, døde Louise af na­tur­li­ge år­sa­ger.

’Louise døde af na­tur­li­ge år­sa­ger, men vi ved end­nu ik­ke, om det var ef­ter­virk­nin­ger af syg­doms­for­lø­bet, der tog så hårdt på Louise, at krop­pen sag­de stop’, ci­te­rer avi­sen Jør­gen Ram­skov for at skri­ve til ra­dio­sta­tio­nens me­d­ar­bej­de­re.

Vi er al­le­sam­men i stor, stor sorg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.