Ven­ner­nes farvel: Ver­den er et fat­ti­ge­re sted uden dig

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - San­ne Gott­lieb, ’Nat­te­vag­ten’: va­ert på Lars 'Chief 1' mu­si­ker-kol­le­ga: Pe­der­sen, Dit­te Ok­man, Ra­dio24­syv: kol­le­ga på FO­TO: STINE TIDSVILDE

’Vi har gra­edt så me­get si­den i går. Men i dag sam­le­des vi på Mi­ka­els kon­tor. Og du skal vi­de, hvor vel­lidt du var. Hvor fint folk ta­ler om dig, og hvor man­ge du har ramt med dit va­e­sen.

Louise for sa­tan. Tak for vo­res sam­ta­ler. Vo­res grin. Tak for jeg kun­ne let­te mit hjer­te, og så bli­ve mødt med ae­r­lig­hed og rum­me­lig­hed’ skri­ver hun på Fa­ce­book og til­fø­jer:

’Ver­den er et fat­ti­ge­re sted uden dig. No shit – det er den! Og hvis nu him­len fin­des, og du sid­der derop­pe, så ved jeg at du vil la­ve den til en fest. For så­dan en var du.’

’Jeg for­står det ik­ke. For få da­ge si­den hav­de vi en di­a­log om can­na­bi­so­lie, hvor du gav en mas­se go­de råd, skrev, at så’n no­gen som os skul­le hu­ske at le­ve li­vet for­la­ens og va­e­re i nu­et ... Nu er du vaek ... li­ge plud­se­ligt. Så uvir­ke­ligt. Tak for musikken, du har al­tid va­e­ret ski­de dyg­tig, vi nå­e­de dog al­drig at få la­vet no­get sam­men. Må du hvi­le i nu­et der hvor du er’ skri­ver pro­du­ce­ren på Louise Harts Fa­ce­book-si­de. ’Louise og jeg har haft man­ge og me­get lan­ge sam­ta­ler si­den. Om nat­ten fra hver vo­res seng. På ar­bej­det. På skrift. Og i na­er­va­er. Om alt det, der be­ty­der no­get. Du lo­ve­de, at jeg kun­ne be­tro mig til dog. Jeg tur­de ik­ke al­tid ... Louise er plud­se­lig død. Hun er vaek nu. Jeg kom­mer til at sav­ne hen­de – og er ulyk­ke­lig over, at jeg al­drig skal se hen­de me­re. Og at jeg ik­ke fik mu­lig­hed for at kram­me hen­de farvel. Det var alt, alt for tid­ligt. Der var man­ge ting, hun var i fuld gang med. Et liv’, skri­ver Ok­man på Fa­ce­book.

FO­TO: CASPER HOLMENLUND CHRI­STEN­SEN/RITZAU SCANPIX

Louise Hart over­le­ve­de ag­gres­siv bryst­kra­eft for to år si­den. Nu er hun død – ba­re 39 år gam­mel.

FO­TO: JO­NAS OLUFSON FO­TO: JAKOB JØR­GEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.