ILDEN HAR FORTAERET TU­SIND­VIS AF HU­SE

En me­re stil­le vind kan nu hja­el­pe brand­fol­ke­ne

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS -

Den sto­re sko­v­brand, der ha­er­ger det nord­li­ge Ca­li­for­ni­en, bred­te sig i lø­bet af går bredt sig yder­li­ge­re.

Ni men­ne­sker er om­kom­met, mens to er dø­de i det syd­li­ge Ca­li­for­ni­en, hvor to bran­de ra­ser uden for Los An­ge­les.

Sta­tus i af­tes dansk var, at bran­den ved by­en Pa­ra­di­se i det syd­li­ge Ca­li­for­ni­en har øde­lagt 6453 hu­se og 260 virk­som­he­der. Yder­li­ge­re 15.000 byg­nin­ger er tru­et af bran­den.

Dø­de i de­res bi­ler

Nog­le af of­re­ne for bran­den dø­de i de­res bi­ler, da de for­søg­te at flyg­te fra flam­mer­ne.

Det op­ly­ser brand­myn­dig­he­der i Ca­li­for­ni­en.

Bran­den da­ek­ker nu et om­rå­de på 400 kva­drat­ki­lo­me­ter, si­ger del­sta­tens mi­ni­ste­ri­um for sko­ve og brand­be­skyt­tel­se.

Sam­ti­dig har brand­va­es­net og­så til dels få­et kon­trol over bran­de­ne, ly­der det.

Brand­va­es­net hå­ber, at det vil hja­el­pe dem, at vin­den så ud til at lø­je af i lø­bet i går.

I det syd­li­ge Ca­li­for­ni­en er det og­så ven­tet, at den kraf­ti­ge bla­est, der har bå­ret ilden fremad i om­rå­det om­kring Los An­ge­les, vil stil­ne af i dag.

Und­ta­gel­ses­til­stand

Her er to men­ne­sker fun­det om­kom­met, op­ly­ser she­rif­fen i Los An­ge­les Co­un­ty.

To for­skel­li­ge bran­de har fortaeret over 150 hu­se nord og vest for Los An­ge­les og få­et myn­dig­he­der­ne til at evaku­e­re over en kvart mil­li­on men­ne­sker. Ilden har ae­dt sig ind på et om­rå­de på 282 kva­drat­ki­lo­me­ter.

Og­så he­le Ma­li­bu, der er hjem­by for nog­le af de stør­ste Hol­lywood-stjer­ner, er evaku­e­ret.

Den mind­ste af de to bran­de er brem­set i sin frem­fa­erd, mens den an­den er blus­set op, si­ger brand­va­es­net.

Bran­de­ne har få­et pra­esi­dent Do­nald Trump til at er­kla­e­re om­rå­det i und­ta­gel­ses­til­stand.

Det ud­lø­ser øko­no­misk hja­elp fra de fø­de­ra­le pen­ge­kas­ser til det mand­skab, der ar­bej­der i døgn­drift for at sluk­ke ilden.

Ritzau/AP

FO­TO: AP

Po­li­ti­man­den Ran­dy Law fra Pa­ra­di­se hja­el­per en hest.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

En bil går op i flam­mer i Pa­ra­di­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.