18 BA­E­VE­RE ER BLE­VET TIL 200 I VESTJYLLAND

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS -

Ba­e­ve­ren er Eu­ro­pas

stør­ste gna­ver. Den har en kro­p­sla­eng­de på mel­lem 95 og 135 cen­ti­me­ter og ve­jer mel­lem 15 og 35 ki­lo.

le­ver ude­luk­ken­de af plan­ter og har en for­ka­er­lig­hed for at sa­et­te ta­en­der i tra­e­er som ba­ev­re­a­sp, birk og pil.

ud­ryd­det af ja­e­ge­re i Dan­mark for over 1000 år si­den. Dens ev­ne til at ska­be na­tu­r­om­rå­der langs vand­lø­be­ne har va­e­ret sav­net si­den.

kort før årtu­sind­skif­tet be­slut­tet at ge­nind­fø­re ba­e­ve­ren i den dan­ske na­tur.

Ba­e­ve­ren Ba­e­ve­ren blev Der­for blev det I 1999

blev 18 im­por­te­re­de ba­e­ve­re ge­nud­sat i Kloster­he­den Stats­sko­v­di­strikt i Nord­ve­stjyl­land.

der og­så ud­sat ba­e­ve­re i Nord­s­ja­el­land. I 2009 og 2010 blev der ud­sat 14 ba­e­ve­re ved Dron­ning­holm Mo­se og Ar­re­sø.

Si­den blev Isa­er ba­e­ver­ne

i Kloster­he­den har for­me­ret sig, de har bredt sig til fle­re vand­løb i Jyl­land. Det an­slås, at der le­ver 200 ba­e­ve­re i og om­kring Kloster­he­dens sø­er og vand­løb.

Kil­der: Mil­jøsty­rel­sen, Na­tursty­rel­sen og Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.