Jim­mys syd­afri­kan­ske luksus­liv

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - Js@eb.dk jao@eb.dk kbl@eb.dk

tet. Det kal­des ha­e­le­ri grov be­skaf­fen­hed.

Po­li­ti­et har fun­det kon­to­over­førs­ler i pe­ri­o­den fra 19. fe­bru­ar 2008 til 26. ju­ni 2018 fra Brit­ta Ni­el­sen til søn­nen på 2.809.178 kr.

Fik ak­tier og grun­de

af Han har mod­ta­get ak­tier i den syd­afri­kan­ske resort Dan­ne­vir­ke Sha­re­blok til en ukendt va­er­di samt to grun­de med be­byg­gel­ser i Pha­la­borwa i Syd­afri­ka til en va­er­di på me­re end 379.800 kr.

Og mens Brit­ta Ni­el­sen var på flugt i Syd­afri­ka over­før­te søn­nen via tre sa­er­skil­te over­førs­ler fra sin bank­kon­to i Syd­afri­ka i alt 1.050.000 syd­afri­kan­ske zar, om­reg­net til cir­ka 472.164 kr. – pen­ge som iføl­ge sig­tel­sen og­så var ha­e­ler­pen­ge fra hans mor.

Ad­vo­kat Ni­ma Naipour ka­em­pe­de for­ga­e­ves for, at rets­mø­det blev holdt for åb­ne dø­re, så of­fent­lig­he­den kun­ne få ind­blik i sa­gen og og­så hø­re den fra Brit­ta Ni­el­sens si­de og ik­ke kun fra po­li­ti­et og myn­dig­he­der­nes. Den med­sig­te­de i den sto­re svin­del­sag fra So­ci­alsty­rel­sen Jim­my Hay­at har i høj grad nydt godt af sin mors pen­ge­pung.

Den syd­afri­kan­ske ejen­doms­ma­eg­ler Ma­nie Kri­el har bl.a. for­kla­ret til Ek­stra Bla­det, at han om­kring år 2010 solg­te to sto­re styk­ker land på hver 21 hektar til Brit­ta Ni­el­sen.

Jord­be­sid­del­ser­ne var til søn­nen Jim­my og lig­ger na­er den ver­dens­be­røm­te sa­fa­ri– og na­tur­park Kru­ger.

– Pen­ge var ik­ke et pro­blem for hen­de. Hun kom ind og køb­te en na­tur­grund op og ned af Kru­ger. Grun­den be­tal­te hun 850.000 syd­afri­kansk rand for (670.000 kr. i 2010, red,). Hun for­tal­te, at grun­den var til hen­des søn, har Ma­nie Kri­el for­kla­ret.

Des­u­den har Jim­my Hay­at få­et op­ført et hus i sam­me om­rå­de. Iføl­ge en kil­de med ind­sigt i for­lø­bet blev der sam­let brugt, hvad der sva­rer til mel­lem 2 og 2,5 mil­li­o­ner kro­ner på bo­li­gen.

Fi­re­hjul­stra­ek­ke­re

Brit­ta og Jim­my har der­u­d­over sam­men købt to fi­re­hjul­stra­ek­ke­re i Syd­afri­ka.

Det før­ste bil­køb fandt sted 29. ju­ni 2007 i by­en Nelspru­it. Her køb­te Brit­ta Ni­el­sen en sort Ran­ge Rover Sport Su­per­ch­ar­ged med bei­ge la­e­de­rind­tra­ek.

Jim­my Hay­at stod som ejer af fi­re­hjul­stra­ek­ke­ren i ser­vi­cedo­ku­men­tet, men det var Brit­ta, som selv svin­ge­de kre­dit­kor­tet.

Det op­ly­ser en kil­de med na­er­gå­en­de kend­skab til bil­kø­be­ne, men som øn­sker at va­e­re ano­nym af hen­syn til egen sik­ker­hed.

Kil­den op­ly­ser dog, at bi­len ko­ste­de 795.000 syd­afri­kan­ske rand, som sva­re­de til 596.250 kro­ner.

Spe­ci­al­byg­get

Kun tre må­ne­der ef­ter det før­ste bil­køb var fa­mi­li­en igen hos Land Rover og Jagu­ar-for­hand­le­ren i den Syd­afri­kan­ske by.

Den­ne gang blev der købt en hvid Land Rover De­fen­der – spe­ci­al­byg­get og op­gra­de­ret med di­ver­se ud­styr til kør­sel i bus­hen.

Bi­len – uden ek­straud­styr – ko­ste­de 319.000 rand, der på da­va­e­ren­de tids­punkt sva­re­de til 239.250 dan­ske kro­ner. Den sam­le­de pris med ud­styr har dog for­ment­lig va­e­ret op­pe om­kring 370.000 kro­ner iføl­ge kil­den med kend­skab til bil­kø­be­ne.

PRIVATFOTO

Thu­la Bush Esta­te i Syd­afri­ka, hvor Jim­my Hay­at ejer halv­de­len af om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.