HER ER BRIT­TAS NYE LIV

EN TI­MES GÅRDTUR ... og en syv kvm. cel­le er vir­ke­lig­he­den i va­re­ta­egts­fa­en­gel

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. - PATRICK THO­MAS pt@eb.dk

Dy­re bi­ler og vil­la i Syd­afri­ka har ind­til for ny­lig ken­de­teg­net li­vet for Brit­ta Ni­el­sen. I den kom­men­de tid er det gan­ske an­der­le­des for­hold, som den 64-åri­ge kvin­de skal vaen­ne sig til.

Hun blev fre­dag iføl­ge TV2 kørt til Ve­stre Fa­engsel i Kø­ben­havn, og iføl­ge Kim Øster­bye, for­mand for Fa­engsels­for­bun­det, vil kvin­der, der er va­re­ta­egts­fa­engs­let i Kø­ben­havn, som ud­gangs­punkt og­så sid­de i Ve­stre, da fa­engs­let har en se­pa­rat kvin­de­af­de­ling.

Selv om Brit­ta Ni­el­sensa­gen er den mest eks­po­ne­re­de dan­ske svin­del­sag si­den Ste­in Bag­ger, skal kvin­den ik­ke for­ven­te no­gen for­mer for sa­er­be­hand­ling som ar­re­stant.

– Det gør in­gen for­skel, om du er rig el­ler fat­tig, el­ler om du sid­der in­de for sto­re el­ler små for­bry­del­ser. Vi vur­de­rer folk ud fra far­lig­hed. Hvis man er en helt al­min­de­lig fan­ge, er det li­ge me­get, om man har stjå­let 100 mil­li­o­ner el­ler la­vet 40 ind­brud – man bli­ver be­hand­let på helt sam­me må­de, si­ger Kim Øster­bye.

Og hvis Brit­ta Ni­el­sen har va­e­ret vant til at sla­en­ge sig i luksus­bo­li­ger i den syd­afri­kan­ske bush, kan hun op­le­ve plad­sen frem­over som sta­er­kt be­gra­en­set.

Tre bøj­ler i ska­bet

Om de ge­ne­rel­le for­hold for va­re­ta­egts­fa­engs­le­de i Ve­stre Fa­engsel si­ger Kim Øster­bye, at man får stil­let en syv kva­drat­me­ter stor cel­le til rå­dig­hed.

– Der er en seng, et bord, en stol, et kø­le­skab, et lil­le 18-tom­mer-tv og et kla­e­de­skab med tre bøj­ler. Gang­plad­sen er cir­ka en halv me­ter bred mel­lem bord og seng. Man kan kun åb­ne vin­du­et på klem.

Der bli­ver iføl­ge Kim Øster­bye som ud­gangs­punkt ta­le om en en­mands­cel­le, hvor­for fa­el­les­ska­bet med de an­dre va­re­ta­egts­fa­engs­le­de vil va­e­re be­gra­en­set. En ti­mes gårdtur om da­gen samt en ti­mes fa­el­les­skab om af­te­nen er, hvad det kan bli­ve til. Man de­ler des­u­den toilet og bad med de an­dre på eta­gen, hvil­ket er cir­ka 20 per­so­ner.

Kim Øster­bye på­pe­ger, at der ik­ke er man­ge lys­punk­ter ved at sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let. Et af dem er dog de tre må­l­ti­der, som ar­re­stan­ter­ne får hver dag.

Kø­det er af­må­lt

– Mor­gen­ma­den er helt al­min­de­lig: hav­re­gryn, toast­brød og ost. Og så får de mar­me­la­de med ja­ev­ne mel­lem­rum. Froko­sten er helt al­min­de­lig dansk mad, hvil­ket kan va­e­re fri­ka­del­ler. Det skal si­ges, at kø­det er af­må­lt. Vi går rundt med en vogn og gi­ver hver en­kelt fan­ge mad.

– Om af­te­nen får de en på­la­egs­plat­te, rug­brød og no­get smør, og så kan de selv smø­re de­res mad.

Hvis Brit­ta Ni­el­sen bli­ver fun­det skyl­dig og skal af­so­ne en dom, over­går hun fra at va­e­re ar­re­stant til at va­e­re af­so­ner. Men det er for tid­ligt at si­ge, hvor en even­tu­el dom skal af­so­nes.

Man de­ler des­u­den toilet og bad med de an­dre på eta­gen, hvil­ket er cir­ka 20 per­so­ner

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Svin­del­mista­enk­te Brit­ta Ni­el­sen skal va­e­re va­re­ta­egts­fa­engs­let ind­til 4. de­cem­ber. Det bli­ver un­der no­get me­re tran­ge for­hold, end hun er vant til.

FO­TO: PHILIP DUVALL

Lo­ne Støwer var i ret­ten for før­ste gang. Hun har el­lers ar­bej­det i Kri­mi­nal­forsor­gen i 37 år.

FO­TO: OLE STE­EN

Ud­gangs­punk­tet er, at man som va­re­ta­egts­fa­engs­let kvin­de i Kø­ben­havn, kom­mer i Ve­stre Fa­engsel. Bil­le­det her er fra kvin­de­af­de­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.