Til­hø­rer i ret­ten: Hvor­dan kun­ne det ske?

Ekstra Bladet - - DE FORSVUNDNE 111 MIO. -

Pres­sen fyld­te de fle­ste til­hø­rer­plad­ser i Fre­de­riks­berg Rets stør­ste rets­sal, hvor dom­mer­vag­ten blev sat i går, men en­kel­te an­dre til­hø­re­re var og­så mødt op for at se ’giraf­fen’ i form af den svin­del-sigtede Brit­ta Ni­el­sen.

Blandt til­hø­rer­ne var pen­sio­ni­sten Lo­ne Støwer, der for før­ste gang no­gen­sin­de sat­te si­ne ben i en rets­sal, selv om hun har va­e­ret i 37 år i Kri­mi­nal­forsor­gen og blandt an­det ar­bej­det i 25 år på An­stal­ten ved Her­sted­ve­ster med bl.a. for­va­rings­døm­te.

Lo­ne Støwer sy­nes, at Brit­ta-sa­gen er in­teres­sant, for­di den be­rø­rer så man­ge sva­ge men­ne­sker, som i for­vej­en har det øko­no­misk dår­ligt, og som skul­le ha­ve haft gla­e­de af de sats­pul­je­mid­ler, som Brit­ta Ni­el­sen, iføl­ge sig­tel­sen, har hug­get.

So­vet i ti­men

– No­gen må ha­ve so­vet godt i ti­men, si­den det har kun­net la­de sig gø­re. Jeg ken­der pro­ce­du­rer­ne fra mit ar­bej­de, og her kun­ne det ik­ke la­de sig gø­re at ud­be­ta­le pen­ge, før bi­la­ge­ne var tjek­ket og en an­den me­d­ar­bej­der hav­de at­teste­ret dem, si­ger Lo­ne Støwer.

Hun ryster lidt på ho­ve­d­et over den mang­len­de kon­trol i So­ci­alsty­rel­sen, men syn­tes, at det var spa­en­den­de at over­va­e­re grund­lovs­for­hø­ret, hvor al­le dog hur­tigt blev smidt ud, da dø­re­ne blev luk­ket.

js

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.