Kan vi ik­ke snart få det valg

Ekstra Bladet - - . DE FORSVUNDNE 111 MIO. -

FOR­MAND, Kri­sti­an Thu­le­sen

DF’S

Da­hl, brok­ke­de sig for­le­den over me­di­er­nes da­ek­ning af ak­tu­el po­li­tik.

’Det vir­ker ae­r­ligt talt, som om me­di­er­ne har få­et Trump på hjer­nen. Der er Trump overalt. Da­ek­nin­gen op­ta­ger me­di­er­ne – spe­ci­elt på tv-si­den – så me­get, at de må ned­pri­o­ri­te­re man­ge af de nyhe­der, som el­lers be­ty­der no­get for dan­sker­nes hver­dag’, fastslog KTD.

Det ae­r­gre­de ham, at na­e­ste års af­skaf­fel­se af re­ge­rin­gens hid­ti­di­ge spa­re­krav på to pct. for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne – ef­ter krav fra DF – i af­te­nens tv-ud­sen­del­ser kun blev en kort no­tits, mens Trump blev va­eg-til­va­eg da­ek­ket med lan­ge indslag.

Thu­le­sen Da­hl har del­vis ret og al­li­ge­vel ik­ke. For mil­li­ard­af­ta­len om er­hvervs­sko­ler­ne skal nok bli­ve op­da­get isa­er på sko­ler­ne. At re­ge­rin­gen vil­le hej­se det hvi­de flag og op­gi­ve spa­re­kra­vet på det om­rå­de har va­e­ret kendt stof på Bor­gen, si­den DF gjor­de em­net til et ul­ti­ma­tivt krav. Det var kort sagt en gam­mel nyhed, DF ger­ne vil­le ha­ve po­le­ret en ek­stra gang.

det me­get af det,

OG SÅ­DAN GA­EL­DER der sker – el­ler ik­ke sker – på Bor­gen i øje­blik­ket. Fi­nans­lo­vs-for­hand­lin­ger­ne kø­rer i sla­e­be­gear, men vi ved, det en­der med en el­ler an­den af­ta­le. De ae­l­dre skal nok få en po­se pen­ge. Og mon ik­ke re­ge­rin­gen og DF får no­get styk­ket sam­men på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, som får eti­ket­ten ’pa­ra­dig­meskif­te’ kli­stret på sig? Jeg er sik­ker på, det en­der så­dan. Et valg er uta­en­ke­ligt. Vil­le va­e­re alt for stort ne­der­lag for isa­er V og DF. Jeg er me­re usik­ker på, om de nye ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger får syn­der­lig ef­fekt. For hvor­dan sen­der man af­vi­ste asyl­sø­ge­re og kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge ud, som in­gen vil mod­ta­ge? Og hvor­dan la­eg­ge loft på fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger, hvor folk har et rets­krav og an­tal­let i øv­rigt ik­ke er alar­me­ren­de i øje­blik­ket?

skal nok kom­me i hus FI­NANS­LO­VEN in­den jul uden det vil­de dra­ma. LA vir­ker na­er­mest helt pas­si­ve for ti­den bort­set fra Anders Samu­el­sen, der har travlt med at ind­ret­te sit kon­tor.

Mest spa­en­den­de er, om re­ge­rin­gen kom­mer med det sto­re sund­heds­ud­spil, som Løk­ke har gjort til sit pri­va­te pre­sti­ge­pro­jekt. De tre re­ge­rings­par­ti­er er langt fra eni­ge og fle­re cen­tra­le re­ge­rings­kil­der me­ner, Løk­ke er alt for op­ta­get af byg­ge­klod­ser og struk­tu­rer og i min­dre grad har fo­kus på me­d­ar­bej­de­re og pa­tien­ter.

ER, om Løk­ke så kort in­den SPØRGS­MÅ­LET et valg tør la­eg­ge for­slag frem, hvor re­gio­ner­ne ned­la­eg­ges med den kon­se­kvens, at han får he­le den­ne sek­tor imod sig? Er det over­ho­ve­det mu­ligt at fø­re en for­nuf­tig sund­heds­de­bat, som er et ek­stremt kom­pli­ce­ret om­rå­de, så ta­et på et valg?

at mel­de sig ud på for­hånd.

S HAR VALGT Det lig­ner en ta­ber­sag un­der en valg­kamp. Li­ge­gyl­digt hvad re­ge­rin­gen kom­mer med, er der in­tet let­te­re at pro­ble­ma­ti­se­re end et sund­heds­ud­spil.

På den rø­de si­de er tin­ge­ne hel­ler ik­ke spe­ci­elt op­løf­ten­de. Me­nings­må­lin­ger­ne ty­der nok på sejr, men tal­le­ne er me­re end sprø­de. Det kan sag­tens slut­te med blå sejr. SF’s Pia Ol­sen Dyhr for­lang­te i ugen en øko­no­misk plan fra S. Det var ik­ke hja­elp­somt. Den slags spør­ger man ik­ke sin ven­ner om. S-ord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht tog ven­ligt imod, men gav in­tet svar. ’Den ta­ger vi ef­ter val­get’, lød hans mel­ding stort set til SF. Det kan bli­ve no­get af et te­ma un­der en valg­kamp.

Hen­rik Sass som vil

OG SÅ VAR DER

’ro­de os ud’ af al­le de kon­ven­tio­ner og in­ter­na­tio­na­le dom­sto­le, ’som vi har ro­det os ind i’. Her gik grup­pe­for­man­den li­ge et par me­ter for langt – igen.

Det er hver­ken re­ge­rin­gens, DF’s el­ler den rø­de si­des po­li­tik, at Dan­mark skal ud­tra­e­de af kon­ven­tio­ner el­ler dom­sto­le. Men bort­set fra det, har han ret. Det var fak­tisk et ho­ved­punkt for re­ge­rin­gen – med støt­te fra det sto­re fler­tal – da vi hav­de for­mand­ska­bet i Eu­ro­pa­rå­det for­ny­ligt at få skå­ret kon­ven­tio­ner og dom­stol til, så ’ Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len ik­ke skal be­hand­le småsa­ger el­ler af­gø­re spørgs­mål, som lan­de­ne godt selv kan fin­de ud af ’, som ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe for­mu­le­re­de det. Løk­ke hav­de lo­vet sto­re re­for­mer på om­rå­det. Nu måt­te det va­e­re slut med åben­lyst uri­me­li­ge af­gø­rel­ser fra dom­sto­len. Som be­kendt lyk­ke­des re­ge­rin­gens pro­jekt stort set ik­ke, for de an­dre lan­de vil­le ik­ke va­e­re med.

helt be­ret­ti­get DER­FOR ER SASS’ KRI­TIK med to for­be­hold: Dan­mark kan selv­føl­ge­lig ik­ke mel­de sig ud. Og det er ik­ke smart, at en S-grup­pe­for­mand ud­ta­ler sig i strid med par­tiets po­li­tik. Isa­er når an­dre S-af­vi­ge­re får ka­ep­pen, hvis de ske­jer ud.

Selv Met­te Fre­de­rik­sen måt­te ef­ter no­gen be­ta­enk­nings­tid på ba­nen og sa­et­te Sass på plads. Så kort in­den et valg skal par­ti­for­mand og grup­pe­for­mand va­e­re helt i va­ge. El­lers bli­ver par­ti­et alt for sår­bart. Hvor­dan skal Met­te F. kun­ne kø­re kampag­ne på, at hun ’vil hol­de sam­men på Dan­mark’, hvis hun ik­ke kan hol­de styr på sin egen grup­pe­for­mand? Kri­tik­ken in­ter­nt fra fle­re S-grup­pe­med­lem­mer var in­ter­nt vold­som, selv om in­gen sag­de no­get udadtil.

Til gen­ga­eld gav an­dre par­ti­er sa­gen fuld gas i me­di­er­ne, hvil­ket un­der­stre­ger en ting: Vi er al­le­re­de i valg­kamp. Der er in­gen plads til gra­tis ska­e­ver­ter.

Hvor­dan skal Met­te F. hol­de sam­men på Dan­mark’, hvis hun ik­ke har styr på Sass?

ud­skre­vet end­nu. Men VAL­GET ER IK­KE det kan bli­ve fi­re-fem lan­ge må­ne­der med en bov­lam re­ge­ring, der kø­rer i sla­e­be­gear og en op­po­si­tion, der har så sva­ert ved at få ti­den til at gå, at den må slås med sig selv. Kan vi ik­ke snart få det valg?

FO­TO: COLOURBOX

Man or­ker ik­ke fi­re-fem lan­ge må­ne­der med en bov­lam re­ge­ring og en op­po­si­tion, der har så sva­ert ved at få ti­den til at gå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.