COMEBACK

Tv-va­ert i dyb sorg: Har mi­stet na­er ve­nin­de

Ekstra Bladet - - FLASH! - JULIE KRAGH jukr@eb.dk FO­TO: DR

Fre­dag kom det frem, at san­ge­r­in­de, tv-va­ert og se­ne­st va­ert på Ra­dio24­syv, Lou­i­se Hart, er død i en al­der af blot 39 år.

I den for­bin­del­se for­tal­te hen­des ven og tid­li­ge­re kol­le­ga Se­ba­sti­an Kle­in til Ek­stra Bla­det, at han var ulyk­ke­lig over ta­bet.

Him­len er for evigt min­dre blå. So­len vil al­tid skin­ne sva­ge­re

– Vi er al­le­sam­men i stor, stor sorg, for­tal­te han kort­fat­tet, men un­der­stre­ge­de, at han ik­ke hav­de over­skud til at ta­le me­re om det plud­se­li­ge døds­fald.

Lør­dag mor­gen har han dog fun­det over­skud til at de­le nog­le tan­ker om Lou­i­se Hart, som han ar­bej­de­de sam­men med på bør­ne­pro­gram­met 'Hul­ter til bul­ter' fra 2009.

'Min sø­de, lil­le, fan­ta­sti­ske, klo­ge, smuk­ke, vi­dun­der­li­ge, skrø­be­li­ge Lou­i­se er død...

Him­len er for evigt min­dre blå.

So­len vil al­tid skin­ne sva­ge­re', skri­ver den 46-åri­ge Kle­in på sin Fa­ce­book­pro­fil og til­fø­jer:

'Be­ri­get af at ha­ve kendt hen­de og uen­de­lig forar­met af, at hun nu er va­ek, er jeg i dyb sorg.'

Lou­i­se Hart slog igen­nem som san­ge­r­in­de og sku­e­spil­ler, men blev isa­er kendt som bør­ne­va­ert sam­men med Kle­in.

Ramt af bryst­kra­eft

I be­gyn­del­sen af 2016 blev Lou­i­se Hart ramt af en ag­gres­siv form for bryst­kra­eft, der førte til, at hun fik fjer­net sit ene bryst. Un­der­vejs del­te hun me­get ae­r­ligt ud af de man­ge fø­lel­ser, der fyld­te i lø­bet af for­lø­bet, på sin blog.

Hun blev er­kla­e­ret rask ef­ter ope­ra­tion og ke­mo­te­ra­pi. Det er end­nu uklart, om hen­des syg­dom har haft be­tyd­ning for hen­des død, op­ly­ste hen­des chef, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ra­dio24­syv, Jør­gen Ram­skov, i en in­ter n mail til ra­dio­ens an­sat­te.

– Lou­i­se dø­de af na­tur­li­ge år­sa­ger, men vi ved end­nu ik­ke, om det var ef­ter­virk­nin­ger af syg­doms­for­lø­bet, der tog så hårdt på Lou­i­se, at krop­pen sag­de stop, skrev Jør­gen Ram­skov iføl­ge BT.

Se­ne­st ar­bej­de­de hun som va­ert på Ra­dio24­syv, hvor hun blandt an­det be­sty­re­de 'Nat­te­vag­ten'. Jet­te Stub var slet ik­ke fa­er­dig med at dy­ste i det bed­ste des­sert­kre­a­tio­ner, da hun røg ud af ’Den sto­re ba­ge­dyst’ som num­mer to i 2015. Der­for kan hun for ti­den spot­tes på TV2 Fri, hvor hun la­ver slik og sø­de sa­ger i ’Suk­ker­chok’.

– Jeg vil sim­pelt­hen ha­ve en ny chan­ce til at vi­se, at jeg kan me­re, end jeg kun­ne i 'Ba­ge­dy­sten', for­kla­rer hun til Ek­stra Bla­det.

FO­TO: NANNA NAVNTOFT

Se­ba­sti­an Kle­in er ulyk­ke­lig over at ha­ve mi­stet Lou­i­se Hart, som han hav­de la­vet bør­ne-tv sam­men med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.