HULKEDE SIG GEN­NEM MANUSKRIPTET

Ekstra Bladet - - FLASH! - RU­NE MELCHIOR SJØRVAD rms@eb.dk

Den nye, dan­ske film ’I krig og ka­er­lig­hed’ er bestemt ik­ke for børn – og slet ik­ke for føl­som­me sku­e­spil­le­re, der selv har børn.

Det måt­te Se­ba­sti­an Jes­sen san­de, da han ka­ste­de sig ud i sit livs stør­ste rol­le.

Uden at af­slø­re for me­get om hand­lin­gen, kan man godt at rø­be, at ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­rens dreng i filmen kom­mer ud for lidt af hvert – og­så ting, man bestemt ik­ke øn­sker for sit eget af­kom.

Ho­ved­rol­len spil­les af Se­ba­sti­an Jes­sen, der ik­ke la­eg­ger skjul på, at det var en hård om­gang.

– Det var hårdt bå­de fy­sisk og men­talt. Det er nog­le tun­ge, tun­ge em­ner og fø­lel­ser. Ka­er­lig­hed, ja­lou­si og li­del­se og så he­le det spil, der kø­rer mel­lem Es­ben og hans søn. Det ta­e­re­de på kra­ef­ter­ne.

– Nu har jeg selv en søn på fi­re år, og jeg sy­nes, det var hef­tigt. Ta­enk at skul­le op­le­ve ik­ke at bli­ve gen­kendt af sit eget barn, si­ger han.

Hårdt ar­bej­de

Som sku­e­spil­ler tra­ek­ker han i en el­ler an­den for­stand på si­ne eg­ne er­fa­rin­ger, når han skal brin­ge en ka­rak­ter fra et ma­nuskript til li­ve i den vir­ke­li­ge ver­den, men hel­dig­vis hav­de han ik­ke kon­kre­te er­fa­rin­ger med fil­mens pro­blem­stil­lin­ger.

– Jeg har da op­le­vet ting, som har gjort ondt, men lyk­ke­lig­vis ik­ke på sam­me må­de som i filmen, forta­el­ler han.

– Jeg mi­ste­de min far for fi­re år si­den. Det tog hårdt på mig, og det er da helt klart nog­le af den slags fø­lel­ser, man på en el­ler an­den må­de kan bru­ge i sit ar­bej­de som sku­e­spil­ler, si­ger Se­ba­sti­an Jes­sen.

– Jeg har jo ik­ke op­le­vet ik­ke at bli­ve gen­kendt af min egen søn, men smer­ten i at ta­en­ke på, hvor­dan det vil­le va­e­re, hvis man kom hjem en dag og han ik­ke ane­de, hvem man er, kan ik­ke und­gå at rø­re en.

Brød sam­men

Han la­eg­ger ik­ke skjul på, at den bar­ske forta­el­ling var hård at kom­me igen­nem for en føl­som sja­el.

– Jeg kan hu­ske, da jeg la­e­ste det her ma­nuskript og la­e­ste den sid­ste sce­ne, så brød jeg sam­men. Jeg ik­ke la­e­se det.

– Jeg op­le­ve­de det til la­e­se­prø­ven, hvor vi sad he­le flok­ken af sku­e­spil­ler på Bro­holm Slot på Fyn. Jeg brød fuld­sta­en­dig sam­men og hulkede. Folk sad rundt om mig og glo­e­de på mig og ta­enk­te: ’Hvad sker der?’. Men jeg kun­ne sim­pelt­hen ik­ke gø­re for det. fuld­sta­en­dig kun­ne slet

Den søn­derjy­ske sol­dat Es­ben hjem­me­fron­ten i den nye film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.