Vil ger­ne til ud­lan­det

Rste Ver­denskrigs-sol­da­ten Es­ben, der ven­der hjem til en to­talt for­an­dret hjem­me­front

Ekstra Bladet - - FLASH! -

I filmen spil­ler Se­ba­sti­an Jes­sen over for den ty­ske sku­e­spil­ler Tom Wla­s­chiha, der er in­ter­na­tio­nalt kendt for en stør­re rol­le i suc­ces­se­ri­en ’Ga­me of Thro­nes’, der som be­kendt og­så har de to dan­ske­re Pi­lou As­ba­ek og Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau på rol­le­li­sten.

Men jeg skal ik­ke for alt i ver­den ud og ja­ge det

Og skul­le chan­cen for en in­ter­na­tio­nal rol­le by­de sig, ved Se­ba­sti­an godt, hvad han vil sva­re.

– Det er no­get, jeg godt kun­ne ta­en­ke mig på et tids­punkt, og jeg ca­ster (prø­ve­fil­mer, red.) og­så til rol­ler i ud­lan­det, forta­el­ler han.

– Hvis jeg plud­se­lig lan­der en rol­le, så ta­ger jeg helt klart ud og prø­ver det af, fast­slår han.

– Jeg har et øn­ske om, at det skal kom­me på grund af en suc­ces her­hjem­me, og ik­ke for­di man jag­ter det helt sinds­sygt og pres­ser det igen­nem. Jeg skal ik­ke for alt i ver­den ud og ja­ge det. I Los An­ge­les er al­le sku­e­spil­le­re og del af et gi­gan­tisk kød­mar­ked – og det har jeg ik­ke lyst til. – Ja, må­ske. Den har da i hvert fald po­ten­ti­a­le til det.

PR-FO­TO

Se­ba­sti­an Jes­sen spil­ler sam­men med Rosa­lin­de Myn­s­ter i rol­len som Kirsti­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.