Vild fa­ste: Tab­te ni ki­lo på to en halv må­ned

Ekstra Bladet - - FLASH! -

For at få den helt rig­ti­ge fy­si­ske fremto­ning til rol­len måt­te Se­ba­sti­an Jes­sen gen­nem me­re end to må­ne­der på van­vit­tig hård fa­ste­kur.

– I ka­rak­ter­be­skri­vel­sen af Es­ben, står der, at han er ma­ger, og så kig­ge­de jeg mig i spej­let og ta­enk­te: ’Jeg er da slank, men decideret ma­ger, det er jeg trods alt ik­ke’.

– Så rin­ge­de jeg til Kas­per (in­struk­tør Kas­per Tor­sting, red.) og spurg­te ind til det. Han vil­le ger­ne ha­ve, at jeg rent fak­tisk så ud­ma­gret ud, og jeg ac­cep­te­re­de med det sam­me ud­for­drin­gen og gik i gang med at fa­ste, forta­el­ler han

– Det var hen over ju­len, så det var ret ud­for­dren­de. På en halv må­ned op til filmen tab­te jeg ni ki­lo, så det vir­ke­de tro­va­er­digt, at jeg var en, der hav­de va­e­ret i en fryg­te­lig krig i tre år og le­vet af spar­som­me fel­tra­tio­ner. Det la­eng­ste stra­ek uden mad var 65 ti­mer. Og på 65 ti­mer uden mad ta­ber man sim­pelt­hen fle­re ki­lo fedt. Det er helt vildt!

Spa­en­den­de ud­for­dring

– På de to en halv må­ned, jeg hav­de til at ta­be mig, gjor­de jeg det med de lan­ge fa­ste­stra­ek fi­re gan­ge, og der røg ki­lo­e­ne ba­re af. Der­u­d­over spi­ste jeg strengt ta­get kun et en­kelt må­l­tid om da­gen.

– Man vaen­ne­de sig til det, så det ly­der nok lidt va­er­re, end det egent­lig var. Det var en spa­en­den­de ud­for­dring. Det var fak­tisk me­ga­fedt, si­ger Se­ba­sti­an Jes­sen og forta­el­ler, at det var en spe­ci­el op­le­vel­se at drik­ke vand i ste­det for at spise mad ved af­ten­bor­det.

– Hjem­me er det of­test mig, der la­ver mad, så jeg køb­te ind og la­ve­de mad til min fa­mi­lie, og så spi­ste jeg ba­re ik­ke no­get. Så sad jeg ba­re og drak vand.

– Min søn kig­ge­de på mig og spurg­te: ’Far, skal du ik­ke spise’– og jeg måt­te sva­re: ’Nej, far spi­ser ik­ke så me­get i øje­blik­ket’. Det var lidt un­der­ligt.

På 65 ti­mer uden mad ta­ber man sim­pelt­hen fle­re ki­lo fedt. Det er helt vildt

FO­TO: OLE STE­EN

Barsk rol­leRol­len som den af­pil­le­de sol­dat Es­ben var en stor men­talt ud­for­dring for sku­e­spil­ler Se­ba­sti­an Jes­sen, der og­så gen­nem­gik en fy­sisk trans­for­ma­tion for at le­ve sig bedst mu­ligt ind i rol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.