Skoleud­sa­et­tel­se - det for­bud­te ord

Ekstra Bladet - - FLASH! - Ni­els-Pe­ter Hen­rik­sen Søvangs­vej 1 Gl. Sol­b­jerg

Tid­li­ge­re kun­ne vi som pa­e­da­go­ger re­la­tivt nemt skoleud­sa­et­te et barn i bør­ne­ha­ven med be­grun­del­sen, ’at bar­net li­ge skul­le le­ge fa­er­digt, in­den det skul­le i sko­le’.

Der kun­ne va­e­re rig­tig me­get gemt i den­ne lil­le sa­et­ning. at bar­net skal star­te 1. au­gust i det ka­len­der­år, hvor bar­net fyl­der seks år.

Man kan sø­ge, men man har ik­ke ret til at få sit barn skoleud­sat.

Nu er det alt­så ik­ke en pa­e­da­gog­fag­lig vur­de­ring, men ene og ale­ne sko­len, der be­stem­mer. En in­sti­tu­tion, der ik­ke ken­der bar­net ind­gå­en­de. Her til­si­desa­et­ter vi bar­nets tarv og fora­el­dre­nes øn­sker. Det er da ik­ke i or­den!

Mit øn­ske er, at pa­e­da­go­ger­nes fag­lig­hed i det­te spørgs­mål samt fora­el­dre­nes øn­ske bli­ver respek­te­ret. Vi skal ha­ve go­de og livs­du­e­li­ge børn i sko­le – ik­ke kun kom­men­de sol­da­ter i kon­kur­ren­ce­sta­ten.

Vi til­si­desa­et­ter bar­nets tarv og fora­el­dre­nes øn­sker

FO­TO: DANIEL HJORTH/RITZAU SCANPIX

Det er ene og ale­ne sko­len, der be­stem­mer, om et barn skal skoleud­sa­et­tes, og det er for­kert, me­ner Ni­els-Pe­ter Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.