Po­li­ti­et må let­te rø­ven

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Odd Høyholm Dal­strø­get 101 Dys­se­gård

Jeg ser, at fol­ke­ka­e­re Mi­cha­el Bun­de­sen fra Shu-bi-dua i åre­vis har va­e­ret chi­ka­ne­ret af en psy­kisk usta­bil stal­ker, der i den grad har gjort li­vet surt for ham.

Den slags sli­der na­tur­lig­vis ens ner­ver i la­ser, når man al­drig ved, hvad ved­kom­men­de kan fin­de på na­e­ste gang. Og hvad med fa­mi­li­ens sik­ker­hed?

Står den slags stal­king og chi­ka­ne på gen­nem la­en­ge­re tid, bli­ver man alt­så ef­ter­hån­den tra­et og hen­ven­der sig til po­li­ti­et. Men til hvil­ken nyt­te?

Po­li­ti­et na­eg­ter at gri­be ind med hen­vis­ning til, at så la­en­ge der ik­ke sker fy­sisk over­last, er der in­gen grund til at fo­re­ta­ge sig no­get. Hva­be­har?

Vil det vir­ke­lig si­ge, at man – som her Bun­de­sen – skal fin­de sig i at få li­vet for­pe­stet af en sinds­syg stal­ker, ind­til der sker fy­sisk ska­de? Når po­li­ti­et hver­ken vil, gi­der el­ler kan gri­be ind, er der alt­så no­get galt.

Skal der vir­ke­lig – om ik­ke li­ge­frem lig på bor­det – så i hvert fald fy­sisk ska­de til, før po­li­ti­et gi­der let­te rø­ven?

Er der et hul i loven, der til­la­der den slags øde­la­eg­gen­de ad­fa­erd, så set at få det luk­ket!

Det kun­ne va­e­re mang­len­de mo­den­hed, so­ci­a­le ud­for­drin­ger osv.

Men når ba­re fora­el­dre­ne og pa­e­da­go­ger­ne var eni­ge om, at det var den bed­ste løs­ning, så blev det så­dan. Nu er det ble­vet så­dan,

FO­TO: PE­TER HOVE OLE­SEN

Shu-bi-du­as Mi­cha­el Bun­de­sen har va­e­ret ud­sat for en stal­ker – uden at få hja­elp af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.