SORT SKY OVER KE­VIN

Ke­vin Magnus­sen og Haas-tea­met blev end­nu en gang ta­be­re i det lot­te­ri, som For­mel 1-kva­li­fi­ka­tion bli­ver, når regn plud­se­lig sa­et­ter ind

Ekstra Bladet - - SPORT - JO­NAS HÜTTEL hut@eb.dk

Ti­m­ing, fa­er­dig­he­der og nok så af­gø­ren­de hel­det var imod Ke­vin Magnus­sen og Haas, da en regn­by­ge for­vand­le­de kva­li­fi­ka­tio­nen i Bra­si­li­en til en gy­ser ud over det sa­ed­van­li­ge.

End­nu en gang blev den 26-åri­ge dan­sker og det ame­ri­kan­ske team ta­ber i det lot­te­ri, som kam­pen mod uret bli­ver un­der vå­de for­hold. Ke­vin Magnus­sen mang­le­de 46 tu­sin­de­de­le af et se­kund for at nå Q3 og kam­pen om de ti før­ste pla­ce­rin­ger og slut­te­de en skuf­fen­de 11’er.

Ro­main Grosje­an kan hel­ler ik­ke va­e­re til­freds med sin ni­en­de­plads i de fed­te­de for­hold; og­så selv om beg­ge ryk­ker en start­pla­ce­ring frem på grund af Daniel Ric­ci­ar­dos grid­straf.

Teg­ning til me­re

For der var teg­ning til me­get me­re hos Haas.

Si­tu­a­tio­nen er ek­stra ae­r­ger­lig for tea­met, for­di de var klart bed­ste mid­ter­hold bå­de fre­dag og lør­dag, hvil­ket fort­sat­te un­der tid­tag­ning, mens det holdt helt tørt.

I Q2 kik­se­de Ro­main Grosje­an sit før­ste for­søg og blev sendt hur­tigt ud igen for at kom­me på tav­len. Ef­ter ham fulg­te Ke­vin Magnus­sen,

RE­NAULT VS. HAAS:

der var i gang med en rig­tig hur­tig om­gang, som by­gen ram­te svin­ge­ne i den sid­ste sek­tor. Her blev om­gan­gen øde­lagt, og han klem­te sig kun li­ge ind mid­ler­ti­digt i top ti.

Sau­ber, Re­nault og For­ce In­dia sat­se­de om­vendt og ven­te­de med de­res an­det for­søg til sidst i ses­sio­nen. Reg­nen tog ik­ke til, og det lyk­kes den kom­men­de Fer­ra­ri-kø­rer Char­les Lec­lerc at kø­re sig i Q3 - på be­kost­ning af Magnus­sen.

Mang­le­de da­ek

Hvor­for blev han ik­ke sendt ud igen, ra­se­de la­e­ser­ne i Ek­stra Bla­dets li­ve­da­ek­ning.

MCLAREN VS. FOR­CE IN­DIA:

Sva­ret er sim­pelt: Det hav­de Haas ik­ke da­ek til. Reg­ler­ne dik­te­rer, at der skal gem­mes et frisk sa­et kval-da­ek til Q3.

Ke­vin Magnus­sen var og­så tem­me­lig skuf­fet, da han tal­te med 3+:

– Vi var på ba­nen beg­ge gan­ge, da ba­nen var dår­ligst. Bad luck.

– Vi hav­de klart far­ten til at va­e­re ’best of the rest’, men det ko­ster dyrt at va­e­re på ba­nen de for­ker­te tids­punk­ter, si­ger han.

Fle­re over­ra­skel­ser

De skif­ten­de for­hold skab­te fle­re over­ra­skel­ser.

Marcus Eri­cs­son fra Sau­ber le­ve­re­de F1-kar­ri­e­rens bed­ste kva­li­fi­ka­tion som sek­ser for­an team­kam­me­ra­ten Char­les Lec­lerc. Mens Ro­main Grosje­an alt­så hel­ler ik­ke fik det ud af Haas-ra­ce­ren, som der var teg­ning til i tør­vejr.

Ver­dens­meste­ren Lewis Ha­milt­on score­de po­le-po­si­tion for­an Se­ba­sti­an Vet­tel, men kva­li­fi­ka­tio­nen kan få et ef­ter­spil hos stewards.

Fer­ra­ri-stjer­nen

SAU­BER VS. TORO ROSSO:

na­eg­te­de at sluk­ke sin mo­tor, da han blev kaldt til vej­ning. Hvil­ket man skal. Ty­ske­ren var tem­me­lig vred over, at den slags var nød­ven­digt, når for­hol­de­ne på ba­nen skif­te­de så hur­tigt. Sand­syn­lig­vis slip­per han dog med en re­pri­man­de.

Vi var på ba­nen beg­ge gan­ge, da ba­nen var dår­ligst. Bad luck

Kan hen­te po­int

Før­ste of­fer for reg­nen hja­el­per Haas en smu­le.

Re­naults Car­los Sainz nå­e­de ik­ke at sa­et­te en or­dent­lig om­gang sam­men, da de al­ler­før­ste drå­ber be­gynd­te at fal­de og røg der­for ud af Q1. Så mu­lig­he­den for at hen­te man­ge po­int på Re­nault er sta­dig til ste­de.

B-VERDENSMESTERSKABET:

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

46 tu­sin­de­de­leKe­vin Magnus­sen mang­le­de 46 tu­sin­de­de­le af et se­kund for at nå Q3 og kam­pen om de ti før­ste pla­ce­rin­ger og slut­te­de en skuf­fen­de 11’er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.