WATTS UP Ver­stap­pen vinder VM i 2019

Ekstra Bladet - - SPORT - DET ER SÅ­DAN RED BULL HAR HVIS VI FO­RE­STIL­LER OS HAR RED BULL SELV OM FAR­TEN VER­STAP­PEN ANNO 2018

cir­ka Red Bul­lHon­das plan for den kom­men­de sa­e­son, og de er ik­ke ble­ge for at mel­de den am­bi­tiø­se målsa­et­ning ud til of­fent­lig­he­den.

Men Hon­da har si­den de­res til­ba­ge­ven­den til For­mel 1 ik­ke så me­get som va­e­ret på po­di­et en ene­ste gang i de fi­re sa­e­so­ner, de har haft til at for­sø­ge sig. Så en VM-drøm i 2019 kun­ne ly­de som no­get af en våd en af slagsen, men jeg tror fak­tisk på, det kan la­de sig gø­re; hør her hvor­for.

p.t. den bil, som kom­mer bedst rundt om hjør­ne­r­ne og til­med nok og­så den bil, som fun­ge­rer bedst rent ae­ro­dy­na­misk. Det har vi få­et be­vist gang på gang; tag ba­re Mo­na­co hvor mo­tor­kra­ef­ten be­ty­der re­la­tivt lidt, her er Red Bull al­tid er på top­pen. Men og­så se­ne­st i Me­xi­co så vi det østrig­ske team va­e­re i sa­er­klas­se, og Ver­stap­pen tog en over­be­vi­sen­de sejr i den tyn­de luft – det kom­mer vi til­ba­ge til.

Hon­da-mo­to­ren, på­står Red Bull, er al­le­re­de i dens nu­va­e­ren­de fa­se hur­ti­ge­re end Re­nault-mo­to­ren. De sam­men­lig­ner selv­føl­ge­lig da­ta med ju­ni­o­r­tea­met Toro Rosso, og Red Bull er gla­de for, hvad de ser. Men selv om man får en mo­tor, som er hur­ti­ge­re end en Re­nault, så er der fort­sat et ka­em­pe spring op til Mer­ce­desog Fer­ra­ri-ni­veau, og selv med en for­bed­ring af Hon­da-en­he­den henover vin­te­r­en, vil man sta­dig mang­le he­ste­kra­ef­ter i for­hold til de to su­per­mag­ter med Ha­milt­on og Vet­tel bag ro­ret.

en Red Bull-bil som rent chas­sis­ma­es­sigt er den bed­ste, bli­ver det med en kraf­ti­ge­re mo­tor en kom­bi­na­tion, som kun­ne gå hen og slå bå­de Mer­ce­des og Fer­ra­ri på fle­re ba­ner end i Mo­na­co og Me­xi­co.

På sidst­na­evn­te ba­ne var for­hol­de­ne me­get spe­ci­el­le i den tyn­de luft, og her var Re­nault­mo­to­ren un­der­ligt nok me­get bed­re end sa­ed­van­ligt, og her er en vig­tig po­in­te. Vi så, hvad en Red Bull-bil kan, hvis den har en mo­tor, som er med i den skar­pe en­de. Så fo­re­stil dig hvis den dags­form kan im­pen ple­men­te­res på man­ge fle­re ba­ner, for­di Hon­da mo­to­ren skub­ber godt på bagi.

i Max Ver­stap­pen så en kø­rer, som kan vin­de VM al­le­re­de i 2019 og bli­ve den yng­ste ver­dens­me­ster no­gen­sin­de?

Den un­ge hol­la­en­der har med ret­te va­e­ret tem­me­lig ud­ska­eldt gen­nem sin storm­ful­de For­mel 1-kar­ri­e­re. Selv om der al­drig har va­e­ret tvivl om det rå ta­lent, er der man­ge, in­klu­siv un­der­teg­ne­de, som har stil­let spørgs­måls­tegn ved, om der mon er in­tel­li­gens nok til at om­sa­et­te fart til go­de pla­ce­rin­ger.

Hos tea­met er man ik­ke i tvivl om, hvor­vidt Max Ver­stap­pen har den sam­le­de pak­ke. De ser ham som en rå di­a­mant, der skal sli­bes til, og det kan man må­ske godt for­stå er til­fa­el­det. Husk på at Ver­stap- ryk­ke­de fra go­kart og kør­te blot en en­kelt sa­e­son i For­mel 3, før han blev sat i en Toro Rosso bil i 2015.

al­le da­ge har va­e­ret der, mang­le­de ver­dens yng­ste For­mel 1-kø­rer i den grad løbs-er­fa­ring i ra­cer­bi­ler.

Med nu­ti­dens krav om po­int i de min­dre for­mel-klas­ser for at kun­ne op­nå den su­per­li­cens, som kra­e­ves til F1, hav­de en grøn kna­egt som Ver­stap­pen ik­ke få­et chan­cen så tid­ligt, og det er jeg fak­tisk til­ha­en­ger af. Det gik for hur­tigt for hol­la­en­de­ren, og det er ik­ke så me­get, for­di han var li­ge lov­lig vild og en vove­hals i sin frem­gangs­må­de, men me­re for­di jeg me­ner, at For­mel 1 er det yp­per­ste en ra­cer­kø­rer kan op­nå, så man kun­ne i min ver­den godt sa­et­te en mini­mumsal­der på 20 år.

er ved at vi­se sig som en me­re fa­er­dig pak­ke, som of­te bru­ger ho­ve­d­et lidt bed­re end hidtil, og det er den slags, som skal til, hvis man skal vin­de mester­ska­ber.

Hos Red Bull er man dybt im­po­ne­ret over den un­ge mands ev­ne til at kø­re sta­er­kt og al­li­ge­vel ha­ve mas­ser af over­skud, når der skal ta­les til tea­met på ra­dio­en. Vi har og­så haft for­nø­jel­sen af at hø­re hans ju­be­lud­brud, når han sa­et­ter en god over­ha­ling ind, og jeg hu­sker, at tea­met en­gang måt­te be­de ham kon­cen­tre­re sig, da han midt i kam­pens he­de ud­brød ’så­dan skal det gø­res’ om sin egen ind­sats.

En mo­den Max Ver­stap­pen, som hol­der fo­kus og ik­ke kø­rer alt for overilet, kry­dret med en Hon­da-mo­tor, som yder for­nuf­tigt og hol­der ba­re no­gen­lun­de, kun­ne godt va­e­re en dark hor­se til en VM-ti­tel i 2019.

NØG­LEN TIL MAX VER­STAP­PEN

Den un­ge hol­la­en­der har med ret­te va­e­ret tem­me­lig ud­ska­eldt gen­nem sin storm­ful­de For­mel 1-kar­ri­e­re

og en VM-ti­tel min­der mig så­dan om en vit­tig­hed i filmen fra ’Col­ors’ fra 1988.

En ung tyr står på top­pen af høj­en med sin far og kig­ger ned på en flok kø­er og si­ger: ’Skul­le vi ik­ke ta­ge og lø­be ned og hop­pe på en af de der kø­er?’ Hvor­til fa­de­ren sva­rer: ’Nej søn, lad os GÅ ned og hop­pe på dem al­le sam­men’.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Dark hor­seMax Ver­stap­pen vandt i den tyn­de luft i Me­xi­co. Hvis Red Bull-bi­len, som rent chas­sis­ma­es­sigt er den bed­ste, får en kraf­ti­ge­re mo­tor bli­ver det en kom­bi­na­tion, som kun­ne gå hen og slå bå­de Mer­ce­des og Fer­ra­ri på fle­re ba­ner end i Mo­na­co og Me­xi­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.