KVALTE 16-ÅRIG BE­VIDST­LØS

En pro­fes­sio­nel dansk MMA-ka­em­per er ble­vet an­holdt for et over­fald på en 16-årig. Beg­ge er smidt ud af klub­ben, hvor over­fal­det fo­re­gik

Ekstra Bladet - - SPORT - STE­FAN CHRI­STEN­SEN sc@eb.dk

En af Dan­marks bed­ste MMA-ka­em­pe­re blev sent tors­dag an­holdt af Kø­ben­havns Po­li­ti for et over­fald, hvor en 16-årig mand blev kvalt til be­vidst­løs­hed uden for rin­gen i kampsport­s­klub­ben Rum­b­le Sports på Fre­de­riks­berg.

Det op­ly­ser fle­re kil­der til Ek­stra Bla­det.

Ef­ter­føl­gen­de op­står der no­get tu­mult uden for klub­ben, hvor fle­re per­so­ner med re­la­tion til den 16-åri­ge vil ha­ve fat i MMA-ka­em­pe­ren, der dog unds­lip­per

Den pro­fes­sio­nel­le MMA-ka­em­per, der des­u­den var in­struk­tør i klub­ben, er ef­ter­føl­gen­de ble­vet løsladt igen.

Ek­stra Bla­det er be­kendt med iden­ti­te­ten på beg­ge ma­end, der er ble­vet eks­klu­de­ret af klub­ben.

Spar­ring gik galt

De to ma­end spar­re­de i lø­bet af ugen i Rum­b­le Sports. Spar­rin­gen ud­vik­le­de sig imid­ler­tid vold­somt, og de to par­ter måt­te ef­ter­føl­gen­de skil­les ad. In­den da nå­e­de beg­ge ma­end at true hin­an­den gan­ske al­vor­ligt.

Det slut­te­de med det.

Da­gen ef­ter var den pro­fes­sio­nel­le ka­em­per til­ba­ge i klub­ben og gik for­bi den 16-åri­ge. Det mø­de var ik­ke i for­bin­del­se med tra­e­ning i klub­ben.

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger spurg­te han den 16-åri­ge, om de to fort­sat hav­de et pro­blem, el­ler om de var kom­met vi­de­re. Til det sva­re­de den 16-åri­ge, at det vil­le han nok fin­de ud af se­ne­re se­ne­re på da­gen.

Det re­sul­te­rer i, at MMAka­em­pe­ren ka­ster sig over dog ik­ke den 16-åri­ge og la­ver et så­kaldt ’cho­ke’, der får ham til at gå ud som et lys. Cho­ke er et greb in­den for MMA, men er na­tur­lig­vis fuld­sta­en­dig band­lyst uden for rin­gen.

Ef­ter­føl­gen­de op­står der no­get tu­mult uden for klub­ben, hvor fle­re per­so­ner med re­la­tion til den 16-åri­ge vil ha­ve fat i MMA-ka­em­pe­ren, der dog unds­lip­per.

Kampkla­ed­te be­tjen­te

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger blev over­fal­det se­ne­re an­meldt til Kø­ben­havns Po­li­ti, der iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger mød­te op med kampkla­ed­te be­tjen­te på den pro­fes­sio­nel­le MMA-ka­em­pers adres­se sent tors­dag af­ten og an­holdt ham uden yder­li­ge­re dra­ma­tik.

Han er si­den ble­vet løsladt igen ef­ter at va­e­re ble­vet af­hørt.

Ek­stra Bla­det har va­e­ret i kon­takt med Tue Tr­nka, der er stif­ter og me­de­jer af Rum­b­le Sports. Han er ik­ke en del af den dag­li­ge drift og var der­for hel­ler ik­ke til ste­de un­der de to epi­so­der, men han er be­kendt med sa­gen.

– Jeg kan be­kra­ef­te, at der har va­e­ret en ha­en­del­se i klub­ben, hvil­ket har ledt til en per­ma­nent eks­klu­de­ring af to med­lem­mer, hvoraf den ene og­så er in­struk­tør. De har beg­ge ud­vist fuld­sta­en­dig uac­cep­ta­bel op­før­sel, som på in­gen må­de re­flek­te­rer vo­res va­er­disa­et, nor­mer el­ler reg­ler.

Ble­vet an­meldt

– Op­trin­net er ble­vet an­meldt til po­li­ti­et af den ene part, og vi sam­ar­bej­der selv­føl­ge­lig med myn­dig­he­der­ne, så de får al­le de op­lys­nin­ger, de har brug for.

Det dan­ske MMA-for­bund, Da­nish Mixed Mar­ti­al Arts Fe­de­ra­tion, be­kra­ef­ter, at de er ble­vet gjort be­kendt med en ha­en­del­se, og at de har kend­skab til, at MMA-ka­em­pe­ren er ble­vet an­holdt og af­hørt af po­li­ti­et, in­den han blev løsladt.

Ek­stra Bla­det har va­e­ret i kon­takt kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Kø­ben­havns Po­li­ti, Tasja Pa­rize, men hun øn­sker hver­ken at be- el­ler af­kra­ef­te op­lys­nin­ger­ne om an­hol­del­sen på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

FO­TO: JO­NAS OLUF­SON

Band­lyst MMA-ka­em­pe­ren ka­ste­de sig over den 16-åri­ge og la­ve­de et så­kaldt ’cho­ke’, der fik ham til at gå ud som et lys. Cho­ke er et greb in­den for MMA, men er na­tur­lig­vis fuld­sta­en­dig band­lyst uden for rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.