LAUD­RUP OG DON IK­KE HILST I 20 Å

Ekstra Bladet - - SPORT . FODBOLD - TRO­ELS CHRI­STEN­SEN tch@eb.dk

Det kun­ne sim­pelt­hen ik­ke bli­ve stør­re, da FC Kø­ben­havn og ik­ke mindst Flemming Østergaard – bed­re kendt som Don Ø – for ty­ve år si­den pra­e­sen­te­re­de su­per­stjer­nen Bri­an Laud­rup som ny spil­ler i klub­ben.

Det var den vil­de­ste trans­fer og en fan-fa­re i C-dur. På to må­ne­der var der solgt Laud­rup­trø­jer for fi­re mil­li­o­ner kro­ner.

Men ef­ter­hån­den skran­te­de ka­er­lig­he­den i det spek­taku­la­e­re ae­g­te­skab, og et halvt år se­ne­re ud­spil­le­de skils­mis­sen sig. Igen i fuld of­fent­lig­hed med un­der­lig­gen­de to­ner af in­da­edt bit­ter­hed.

’Det er jo så falsk me­get af det. Alt, hvad Flemming gør, har han en bag­tan­ke med. Man ved, at han gør det af en år­sag, og jeg er be­gyndt at ad­va­re an­dre om det, når jeg hø­rer, at han er be­gyndt med de sam­me ind­le­den­de ma­nøv­rer, som han brug­te over for os’, lød det et par år se­ne­re fra Bri­an Laud­rup i bo­gen ’Spil­let om FCK’.

Her frem­gik det og­så, at Flemming Østergaard an­så Bri­an Laud­rup som ’et uselv­sta­en­digt men­ne­ske, der har svig­tet og skuf­fet ham me­re end no­gen an­den’, og så til­del­te Don Ø i øv­rigt hans hu­stru, Met­te Laud­rup, ’ae­ren for det he­le’.

Føl­te sig om­k­lam­ret

In­gen af dem øn­sker i dag at kig­ge til­ba­ge og sa­et­te ord på dra­ma­et, men det er yderst vel­be­skre­vet, blandt an­det i om­tal­te bog.

AEg­te­par­ret Laud­rup re­fe­re­re­de til et åre­langt, for­ud­gå­en­de for­løb, hvor de føl­te sig sta­dig me­re om­k­lam­re­de, mens Østergaard op­var­te­de bå­de dem og de­res børn til den helt sto­re guld­me­dal­je.

Bør­ne­ne blev hen­tet i hans mo­tor­båd, og der blev lagt fri­ske, dan­ske avi­ser i de­res fran­ske som­mer­do­mi­cil.

Og fle­re ha­ef­te­de sig si­den ved, at Bri­ans far, Finn Laud­rup, lidt tid­li­ge­re var ble­vet an­sat som mer­chan­di­se-chef i Par­ken. Net­op Finn Laud­rup sad da og­så med som en helt cen­tral ak­tør ved de af­gø­ren­de for­hand­lin­ger i Bri­an og Met­tes hjem i det mon­da­e­ne South Ken­sing­ton i Lon­don 6. novem­ber 1998.

Her blev kon­trak­ten skre­vet un­der. Over­gan­gen fra Chel­sea til FC Kø­ben­havn var en re­a­li­tet.

Kort for­in­den hav­de Østergaard an­sat Chri­sti­an An­der­sen som tra­e­ner fra 1. ja­nu­ar 1999, men han mi­ste­de hur­tigt spil­ler­nes respekt og var for­tid ef­ter sa­e­so­nens før­ste kamp, 2-3 ne­der­la­get i Brønd­by.

Det er jo så falsk me­get af det. Alt, hvad Flemming gør, har han en bag­tan­ke med

Uro på hol­det

Bri­an Laud­rup fandt al­drig sit ni­veau på ba­nen, og fa­mi­li­en fandt al­drig den ro, de hav­de søgt hjem til Dan­mark ef­ter. Tva­er­ti­mod føl­te de sig be­lej­ret i hjem­met i Rung­sted, mens han blev ver­balt for­fulgt på Su­per­liga­ens ude­ba­ner.

Bri­an Laud­rup har al­tid frem­ha­e­vet, at hans fa­mi­lie skul­le ha­ve det godt, hvis han skul­le pra­este­re.

’Jeg prø­ve­de at le­ve­re det spil, jeg al­tid hav­de le­ve­ret. Men jeg føl­te og­så, at jeg spil­le­de på et hold, der slet ik­ke hav­de fun­det sig selv. Der var uro på hol­det, der var uro i klub­ben’, forta­el­ler Laud­rup i ’Spil­let om FCK’.

FO­TO: LARS POUL­SEN

Al­le­re­de da Laud­rup blev pra­e­sen­te­ret, var der en un­der­to­ne af, at no­get ik­ke var i or­den. Se­ne­re kom det frem, at der blev lø­jet om en klau­sul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.