UVAERDIG EXIT

Ekstra Bladet - - SPORT . FODBOLD -

Det he­le end­te lidt i man­ges øj­ne.

Selv om beg­ge par­ter hav­de be­na­eg­tet dens ek­si­stens over for bå­de pres­se, fonds­børs og de­le af klub­bens be­sty­rel­se, in­de­holdt kon­trak­ten en klau­sul, der gjor­de det mu­ligt for Bri­an Laud­rup at bry­de den ef­ter et halvt år. Det gjor­de han 30. maj. Pr. te­le­fax.

De man­gel­ful­de in­for­ma­tio­ner gav en på­ta­le fra fonds­bør­sen, men in­den da skul­le par­ter­ne gø­re bo­et op og fin­de en ord­lyd i en fa­el­les pres­se­med­del­el­se.

Bri­an Laud­rup til­ba­ge­be­tal­te på eget ini­ti­a­tiv fi­re af de fem mil­li­o­ner kro­ner, han hav­de mod­ta­get i et så­kaldt sign on fee, men på bund­linj­en stod, at al­le hav­de tabt per­son­lig pre­sti­ge og tro­va­er­dig­hed på det stør­ste klubs­kif­te i dansk hi­sto­rie. uva­er­digt

Laud­rup til­ba­ge­be­tal­te på eget ini­ti­a­tiv fi­re af de fem mio. kro­ner

Der var og­så fø­lel­ses­ma­es­si­ge om­kost­nin­ger for Bri­an Laud­rup.

Han føl­te sig un­der pres i den af­slut­ten­de for­hand­lings­fa­se, for­di han fryg­te­de for sin fars job i Par­ken, og si­den un­dre­de det ham, at hans sto­re­bror kun­ne sid­de på sam­me sta­dion ved si­den af Østergaard. Han ud­tryk­te se­ne­re, at han hav­de sav­net de­res støt­te i en sva­er si­tu­a­tion.

Bri­an Laud­rup nå­e­de at spil­le 12 kam­pe i FCK-trøj­en og sco­re to mål.

Han spil­le­de end­nu en sa­e­son i Ajax Am­ster­dam med 15 scor­in­ger i 38 kam­pe.

Flemming Østergaard stop­pe­de i 2010 som be­sty­rel­ses­for­mand i Par­ken og blev kort ef­ter fra­ta­get sin sta­tus som ae­res­med­lem. Han af­so­ner net­op nu en dom på halvan­det års fa­engsel for ma­ni­pu­la­tion med Par­kens aki­te­kurs.

De to har ik­ke va­e­ret på ta­le­fod si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.