LAUD­RUP LØF­TE­DE KLUB­BEN MOD TOP­PEN

– Bri­an hav­de et van­vit­tigt ni­veau. Han løf­te­de he­le kva­li­te­ten til tra­e­nin­gen og spil­le­de os an­dre go­de, fast­slår David Ni­el­sen

Ekstra Bladet - - SPORT -

Som 22-årig var David Ni­el­sen ta­et på at ta­be ka­e­ben over at sid­de i om­kla­ed­nings­rum­met ved si­den af sin nye an­grebs­mak­ker, ver­dens­stjer­nen Bri­an Laud­rup.

Be­un­drin­gen hol­der den dag i dag. Og den nu­va­e­ren­de AGF-tra­e­ner er af den fa­ste over­be­vis­ning, at Bri­an Laud­rup – trods sin hur­ti­ge exit – ki­ck­star­te­de den pro­ces, der kort ef­ter gjor­de FCK til en top­klub.

– Den fan­ta­sti­ske han­del var det før­ste løft, der før­te til, at klub­ben blev en magt­fak­tor og til mester­ska­ber­ne fra 2001 og frem, si­ger David Ni­el­sen, der og­så var om­gi­vet af sto­re nav­ne som Pe­ter Ni­el­sen, Hen­rik Lar­sen og Chri­sti­an Løn­strup.

– Vi var jo ik­ke no­get top­hold. Vi hav­de man­ge, su­per­go­de spil­le­re, men men­ta­li­te­ten var der ik­ke end­nu, forta­el­ler han.

– Han var ek­stremt af­holdt i om­kla­ed­nings­rum­met. Uden at de­le si­ne dy­be­ste tan­ker med os, så bi­drog han til at det bob­le­de med de per­son­lig­he­der, der var.

Kun­ne kun skuf­fe

– Bri­an hav­de et van­vit­tigt ni­veau. Han løf­te­de he­le kva­li­te­ten til tra­e­nin­gen og spil­le­de os an­dre go­de. Der var me­get lidt ego hos ham. Han kend­te jo og­så nog­le tid­li­ge­re lands­holdskol­le­ger, og vi un­ge så op til ham og vil­le ger­ne lø­be den ek­stra me­ter for ham, fast­slår David Ni­el­sen.

– I FCK var til­sku­er ne be­gyndt at strøm­me til, og nu vi­ste klub­ben, at den var ek­stra ag­gres­siv på trans­fer­mar­ke­det og kun­ne til­tra­ek­ke de sto­re stjer­ner. Se­ne­re var den bed­re for­be­redt, da de na­e­ste an­kom. På den må­de var det genialt med Bri­an i FCK.

Rent kol­le­gi­alt kan han i baks­pej­let ha­ve ondt Laud­rup og hans be­tin­gel­ser.

– Det var et umu­ligt cir­kus at hånd­te­re. Han var for stort et navn til dansk klub­fod­bold på det tids­punkt, na­e­sten suk­ker han.

– For Bri­an selv var det umu­ligt at stå i Sil­ke­borg og Her­føl­ge. Han kun­ne kun skuf­fe.

– Han hav­de stå­et der­u­de på Eu­ro­pas stør­ste sta­dions, haft suc­ces og få­et si­ne drøm­me og am­bi­tio­ner op­fyldt. Og han vil­le al­tid mø­de en mod­spil­ler, der vil­le va­e­re me­re op­sat på at øde­la­eg­ge hans dag, end han selv vil­le va­e­re på at få den til at lyk­kes. For en høj­re ba­ck i Vi­borg var det jo kar­ri­e­rens stør­ste dag at spil­le over for Bri­an.

Han vil­le al­tid mø­de en mod­spil­ler, der vil­le va­e­re me­re op­sat på at øde­la­eg­ge hans dag, end han selv vil­le va­e­re på at få den til at lyk­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.